דף הבית מחלקת המחקר מחקרים  
   
מחקרים

נושא המחקר מחברים תאריך תקציר
פסיקת הוצאות משפט בהליכים אזרחיים

*עתיד להתפרסם בכתב העת משפטים
קרן וינשל-מרגל ויפעת טרבולוס אוקטובר 2017 משטר ההוצאות בישראל מקנה לבית המשפט שיקול דעת מלא בנוגע לפסיקת הוצאות בהליכים אזרחיים. תחת שיקול דעת זה, יכול משטר ההוצאות לשרת מגוון רחב של תכליות כהשבה, זכות הגישה לערכאות, הכוונת התנהגות הצדדים וצדק חלוקתי, תוך איזון עדין ודינאמי ביניהן.

מטרת המחקר היא לבחון את אופן ההפעלה בפועל של שיקול הדעת, ולספק תמונה אמפירית מלאה של המגמות המאפיינות את פסיקת ההוצאות בכלל התיקים האזרחיים. במסגרת המחקר נבחנות שלוש שאלות מחקר: מהו היקף השימוש בפסיקת הוצאות? מהם סכומי פסיקת ההוצאות ושיעורם ביחס לסכומי התביעה והזכייה? ומהם הגורמים המשפיעים על פסיקת ההוצאות וסכומן? אפיון מגמות פסיקת ההוצאות מאפשר דיון מושכל בתכליות המקודמות באמצעות משטר ההוצאות הקיים בפועל בישראל.

[להרחבה]דוח הועידה האירופית ליעילות הצדק להשוואת והערכת מערכות משפט – נתונים נבחרים גלי אביב ושני בנקין דצמבר 2016 בחודש אוקטובר 2016 פורסם הדו"ח הרשמי השישי להשוואת והערכת מערכות משפט אירופאיות מטעם הוועדה האירופית ליעילות הצדק - CEPJ European Commission for the Efficiency of Justice
הדוח הנוכחי מנתח את נתוני 2014 על אודות מערכות המשפט של 45 מתוך 47 המדינות החברות ב-CEPEJ, ועל אודות ישראל.ניתן לצפות בדו"ח המלא כאן:
Evaluation report on European judicial system (final version)
 ובנתונים המפורטים של ישראל בקישור:
https://www.coe.int/t/DGHL/COOPERATION/CEPEJ/evaluation/2016/Par_Pays/Israel%20data%20file.pdf
לראשונה, הוועדה ערכה דוח משנה הבוחן את השימוש שמערכות המשפט עורכות בטכנולוגית מידע (Information Technology - IT). ניתן לצפות בדוח המשנה בקישור הבא:
Thematic Report: Use of Inormation Technologies in European Courts
השנה, בנוסף לדוח, השיקה CEPEJ ממשק אינטרנטי שמאפשר יצירת טבלאות, תרשימים ומפות על כלל הנתונים שנאספו עבור הדוח ההשוואתי, גם עבור נתונים שלא הוצגו בדוח עצמו. את הממשק האינטרנטי ניתן למצוא בקישור הבא:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/STAT/default.asp
בית המשפט לתביעות קטנות גלי אביב וענבל גלון ספטמבר 2016 המחקר מציג מידע תיאורי אודות בית המשפט לתביעות קטנות, במטרה לספק תמונה רחבה ככל הניתן על פועלו של בית משפט זה על היבטיו השונים. המחקר משלב בין ניתוח כמותני של מדגם מייצג של 1,000 תיקי בתי משפט לתביעות קטנות שנסגרו בשנת 2014, ניתוח איכותני של ראיונות עם 23 שופטים, רשמים בכירים ושופטים עמיתים העוסקים בתיקי תביעות קטנות ועם 100 בעלי דין, ומחקר משווה על בתי משפט לתביעות קטנות ברחבי העולם.

[להרחבה]בחינת הנוהל לטיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון גלי אביב וענבל גלון מאי 2016 מחקר זה נועד לבחון את נוהל נשיא בית המשפט העליון לטיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון. נוהל זה בא לעולם בעקבות מחקר קודם שערכה מחלקת המחקר של הרשות השופטת בנושא דחיות דיונים (פורסם בשנת 2013). המחקר הנוכחי אומד את היקף תופעת שינוי מועדי הדיונים, הן כתוצאה מבקשות שהוגשו טרם למועד הדיון כמו גם בקשות שנשמעו במועד הדיון עצמו. לשם כך ביצענו שני מערכי מחקר כמותניים: הראשון, מדגם בקשות שהוגשו בשתי נקודות זמן, כחצי שנה לאחר פרסום הנוהל, וכשנה לאחריו (ואלו הושוו לנתונים שנאספו במחקר שקדם לפרסום נוהל הנשיא); והשני, מדגם של ימי דיון שנערכו כשנה וחצי לאחר יישום הנוהל. לכך הצטרפו ראיונות עומק חצי מובנים שנערכו עם שורת שופטים ועו"ד.
על פי ממצאי המחקר, הנוהל לא הוביל לשינוי המערכתי המצופה, והסיבות לכך נידונו בגוף המחקר. המלצות המחקר כללו, בין היתר, המלצה למחשב את טופס הבקשה לשינוי מועד הדיון באופן שיאפשר בחינה של נתוני ההגשות וההחלטות בכל נקודת זמן, וגזירת מסקנות אופרטיביות להגשמת מטרותיו של נוהל הנשיא.
הערכת פיילוט נוהל "שמיעה רצופה" בתיקים אזרחיים בבית המשפט המחוזי בירושלים גלי אביב וענבל גלון יולי 2015 מחקר "שמיעה רצופה" מעריך את האפקטיביות של פיילוט נוהל "שמיעה רצופה" בדיוני הוכחות בתיקים אזרחיים בבית המשפט המחוזי בירושלים. מטרת הפיילוט הייתה קיצור משך דיוני ההוכחות, וזאת תוך שמירה על איכות הטיפול הקיימת. הפיילוט התמקד ביישומה של שיטת עבודה אחידה המיושמת על ידי שלוש אמות מידה עיקריות: קיומו של קדם משפט מסכם, רצף בשמיעת דיוני ההוכחות והעדפה לשמיעת סיכומים בעל פה על פני הגשת סיכומים בכתב.
הערכת פיילוט רשמים בכירים במשמרת שנייה: דו"ח סופי גלי אביב וענבל גלון ינואר 2015 מחקר זה נועד להעריך את האפקטיביות של פיילוט רשמים בכירים במשמרת שנייה, בתום שנתיים מתחילת ביצוע הפיילוט בשנת המשפט 2012. במסגרת הפיילוט, רשמים בכירים שומעים תיקים בסכום תביעה הנמוך מ-75,000 ש"ח במשמרות אחר הצהריים (בין 16:00 ל-22:00) בבתי משפט שלום במחוזות מרכז וירושלים. מטרת הפיילוט היא צמצום מלאי התיקים התלויים ועומדים בבתי המשפט, תוך שיפור השירות לאזרח, קיצור זמני ההמתנה לדיון וצמצום אורך חיי התיק. הדו"ח מבוסס במידה רבה על " דו"ח ביניים להערכת הפיילוט רשמים בכירים במשמרת שנייה " שנכתב על ידי ד"ר קרן וינשל-מרגל וענבל גלון.*

* קרן וינשל-מרגל וענבל גלון "דו"ח ביניים להערכת פיילוט רשמים בכירים במשמרת שנייה" מחלקת מחקר של הרשות השופטת (אוקטובר 2013).
בחינה אמפירית של הליך סדר הדין המהיר גלי אביב ויפעת טרבולוס ינואר 2015 מטרת המחקר היא בחינה אמפירית של הליך סדר הדין המהיר לאור הכללים הקבועים בפרק ט"ז 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ובתוך כך עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בתקנות ועמידה בהוראות המייחדות את מסלול סדר הדין המהיר לאור מאפייניו ומטרותיו. המחקר נועד לתרום אמפירית לדיון בהצעות צוות הרפורמה לעדכון תקנות סדר הדין האזרחי.

תובענות ייצוגיות בישראל - פרספקטיבה אמפירית אלון קלמנט, קרן וינשל-מרגל, יפעת טרבולוס ורוני אבישר-שדה דצמבר 2014 המחקר מתאר את יישומו של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, בשש השנים מאז חקיקתו ועד 2012.
דוח הועידה האירופית ליעילות הצדק להשוואת והערכת מערכות משפט – נתונים נבחרים גלי אביב ויפעת טרבולוס נובמבר 2014 בחודש אוקטובר 2014 פורסם הדו"ח הרשמי להשוואת והערכת מערכות משפט אירופאיות מטעם הוועידה האירופית ליעילות הצדק - ( CEPEJ European Commission for the Efficiency of Justice ) , אשר לראשונה כולל גם נתונים על מערכת המשפט בישראל, כמדינה משקיפה בוועידה. הדו"ח הנוכחי של שנת 2014 מציג נתונים אודות שנת 2012.
ניתן לצפות בדו"ח המלא באמצעות הקישור:
Evaluation report on European judicial system (final version) ,
ובנתונים המפורטים של ישראל בקישור: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Israel_2014.pdf

יצירת מדד משקלות תיקים להערכת העומס השיפוטי בישראל קרן וינשל-מרגל, ענבל גלון ויפעת טרבולוס מרץ 2014 מערכות משפט רבות, ובכללן ישראל, מתמודדות עם מגמת עלייה מתמדת בעומסים כתוצאה מנסיקה במספר, במורכבות ובמגוון התביעות המוגשות, ולצורך כך נדרשות לפתח כלים אפקטיביים להקצאת משאבים, לוויסות עומסים ולשכלול הניהול האקטיבי של בתי המשפט. כלי אמפירי בסיסי לשם כך הוא מדד משקלות תיקים, האומד את תשומות הזמן השיפוטיות הנדרשות לטיפול בסוגי הליכים ותיקים שונים. מאמר זה מציג את יצירתו של מדד משקלות תיקים במערכת המשפט בישראל, אשר לראשונה יוצק תוכן ממשי ומוחשי לשיח אודות העומס בבתי המשפט, ובכך מעמיד עוגן כמותי לדיון אודותיו.
[להרחבה]

* קרן וינשל-מרגל, ענבל גלון ויפעת טרבולוס "יצירת מדד משקלות תיקים להערכת העומס השיפוטי בישראל" משפטים מד 769, 807 (2015)


דחיות דיונים במערכת המשפט קרן וינשל-מרגל ויפעת טרבולוס ספטמבר 2013 מחקר דחיות דיונים עומד על היקף תופעת דחיית הדיונים במערכת בתי המשפט בישראל, וכן על מאפייניה, הגורמים המשפיעים עליה, והשלכותיה על המערכת. המחקר מהווה בסיס לקבלת החלטות מדיניות להמשך טיפול והתמודדות עם תופעת הדחיות, ומספק מצע לפעולות המיועדות לצמצום היקף הדיונים הנדחים לאור הממצאים שנתגלו.

מצגת ל"יצירת מדד משקלות תיקים להערכת העומס השיפוטי בישראל" [באנגלית] קרן וינשל-מרגל, ענבל גלון ויפעת טרבולוס יוני 2013 המצגת הוצגה ביום עיון בנושא "מחקרים אמפיריים ואקספרימנטאליים במשפט" של כתב העת "משפטים" (האוניברסיטה העברית, יוני 2013). המאמר המלא עתיד להתפרסם בכתב העת "משפטים" (תשע"ד).

שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים אורן גזל-אייל, קרן וינשל-מרגל וענבל גלון מאי 2012 במחקר מוצג מידע תיאורי אודות הכרעות וגזרי דין בתיקים פליליים, בדגש על שיעורי זיכוי והרשעה. המחקר מבוסס על מדגם מייצג הכולל 1417 תיקים פליליים מבתי משפט השלום ו-244 תיקים מבתי המשפט המחוזיים כערכאה ראשונה, שנסגרו בין מאי 2010 למאי 2011.
[להרחבה]


תביעות נזקי רכב (פח אל פח) ותביעות שיבוב בבתי המשפט קרן וינשל-מרגל ושרון הרשנזון מרץ 2011 "תביעות פח" הן תביעות בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכבים בעקבות תאונות דרכים. תביעות "שיבוב הרכב" מהוות חלק מתביעות הפח, כאשר שני הצדדים לתביעה הן חברות ביטוח אשר נכנסות לנעלי מבוטחיהם לאחר ששילמו למבוטחים עבור הנזק שנגרם.
[להרחבה]


מהימנות נתוני פתיחת וסגירת תיקים במערכת נט-המשפט קרן וינשל-מרגל, טליה יהודה ואביב שירץ יוני 2011 המחקר נועד לבחון את מהימנותם של נתוני פתיחת וסגירת תיקים במערכת "נט המשפט" ואת הגורמים המשפיעים על שיעור המהימנות. לאיכות בסיס נתונים זה חשיבות משולשת - במישור ניהול משפט ספציפי (קביעת אגרות, ניתוב התיק וכדומה); בניהול כלל המערכת; וכן למטרת ביצוע מחקרים מהותיים על מערכת המשפט.
[להרחבה]


גורמים המשפיעים על החלטות ועדות השחרורים בישראל [באנגלית] קרן וינשל-מרגל וג'ון שפרד אוקטובר 2011 מסמך זה הוא מאמר תגובה למאמרם של דנצינגר, לבב ואבנעים-פסו*, אשר בחנו את השפעת הפסקות אוכל, המעניקות מנוחה מנטאלית ופיזית ומעלות את רמת הסוכר בדם, על קבלת החלטות של מומחים.
[להרחבה]

* Danziger S, Levav J, Avnaim-Pesso, L (2011) Extraneous Factors in Judicial Decisions. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2011 108(17) 6889-6892.


סקירה השוואתית בנושא הוצאות משפט - לקראת מחקר אמפירי בישראל קרן וינשל-מרגל ויפעת טרבולוס פברואר 2012 העלויות שמשקיע צד להליך משפטי בניהול משפטו, ההחזר שהוא עשוי לקבל בגין עלויות אלו, וכן הסיכון בתשלום עלויותיו של הצד שכנגד משפיעים על חישובי כדאיות נקיטת ההליך האזרחי ועל התנהלות הצדדים בהליך.
[להחבה]


מערכת המשפט בישראל ביחס למערכות משפט אחרות בעולם קרן וינשל-מרגל, ענבל גלון ושרון הרשנזון יולי 2011 סקירה השוואתית של מערכת המשפט בישראל ובמדינות נוספות הבוחנת, בין היתר, מספרי תיקים, מספרי עו"ד ותקני שופטים. הנתונים נאספו מ-47 מדינות אירופאיות, 51 מדינות בארה"ב וחמש מדינות במזרח התיכון.