דף הביתמידע שימושיאגרות ושכר טרחהבית המשפט לתביעות קטנות  
     

 


 

אגרות ושכר טרחה

 

בית המשפט לתביעות קטנות

                            המידע להלן מעודכן לתאריך ‏1/1/2017

 

הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות
לפי צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות) התשס"ח-2008

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג) לצו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות), התשס"ח-2008, אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2016 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2015, סמכות בית המשפט לתביעות קטנות תעמוד החל ביום ג בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) על- 33,400 שקלים חדשים .

                          

 תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976

                                  (א)   (1)    לא ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעה לצד שלישי אלא אם שולמה בעדן, עם הגשתן, 

                                                  אגרה של 1% משווי התביעה;

                 (2)    על אף האמור בפסקה (1) לא תפחת האגרה בשום מקרה מ-50 שקלים;

                             (3)    סכום האגרה לפי פסקה (1) יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים.