דף הביתמידע שימושיאגרות ושכר טרחהבתי המשפט לענייני משפחה  
     
אגרות ושכר טרחה

בתי המשפט לענייני משפחה
המידע להלן מעודכן לתאריך ‏1/1/2014

תוספת ראשונה
 

תוספת שניה
 
‏1.עקב עלית המדד שפורסם בחודש מאי 2014 לעומת
המדד שפורסם בחודש נובמבר 2013, יהיה נוסח התוספות
הראשונה והשנייה לתקנות, החל ביום ג בתמוז
התשע"ד (‏1 ביולי ‏2014) כדלקמן:
שינוי
האגרות

.
תוספת ראשונה
(תקנות ‏2(א) ו- (‏4))
בשקלים חדשים‏1% מהסכום הנתבע
כערכו ולא פחות
מ - 484
תביעה לסכום כסף קצוב .1
2,881 כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום
כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון
משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין
הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות,
יהיה מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש
אשר יהיה
.2

בוטל
.3
965

התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה
.4
991

בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה
‏4א.
991

בקשה למינוי מנהל עזבון
‏4ב.
237

תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות
הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד
שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן
העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק
חוץ בעניינים אלה
.5
481
כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם
כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או
ערעור בבית המשפט לעניני משפחה
.6
237

בקשה בכתב
.7
511

עשיית צוואה בפני שופט
.8
511

הוכחת צוואה לפי סעיף ‏68(ב) לחוק הירושה
.9
בוטל

עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט,
כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין,
לתקופה קצובה של שבועיים רצופים.
.10
‏5.20 לכל עמוד
העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית
המשפט
.11
511

ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל
או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה
.12

.
תוספת שניה
(תקנות ‏2(א) ו - ‏4(א))
בשקלים חדשים


72
אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות
בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי
פרט ‏8 לתוספת הראשונה


מנהל בתי המשפט