דף הביתמידע שימושיאגרות ושכר טרחהבתי המשפט לענייני משפחה  
     
אגרות ושכר טרחה

בתי המשפט לענייני משפחה
המידע להלן מעודכן לתאריך ‏1/1/2017

תוספת ראשונה
 

תוספת שניה
 
‏1.עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2016 לעומת
המדד שפורסם בחודש מאי 2016, יהיה נוסח התוספות
הראשונה והשנייה לתקנות, מיום ג בטבת
התשע"ז (‏1 בינואר ‏2017) כדלקמן:
שינוי
האגרות

.
תוספת ראשונה
(תקנות ‏2(א) ו- (‏4))
בשקלים חדשים‏1% מהסכום הנתבע
כערכו ולא פחות
מ - 476
תביעה לסכום כסף קצוב .1
2,846 כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום
כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון
משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין
הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות,
יהיה מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש
אשר יהיה
.2

בוטל
.3
954

התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה
.4
980

בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה
‏4א.
980

בקשה למינוי מנהל עזבון
‏4ב.
234

תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות
הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד
שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן
העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק
חוץ בעניינים אלה
.5
476
כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם
כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או
ערעור בבית המשפט לעניני משפחה
.6
234

בקשה בכתב
.7
505

עשיית צוואה בפני שופט
.8
505

הוכחת צוואה לפי סעיף ‏68(ב) לחוק הירושה
.9
בוטל

עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט,
כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין,
לתקופה קצובה של שבועיים רצופים.
.10
‏5.14 לכל עמוד
העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית
המשפט
.11
505

ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל
או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה
.12
100

בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק הסדר ההתדיינות
בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) התשע"ה-2014
.13

.
תוספת שניה
(תקנות ‏2(א) ו - ‏4(א))
בשקלים חדשים


71
אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות
בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי
פרט ‏8 לתוספת הראשונה


מנהל בתי המשפט