דף הביתמידע שימושיאגרות ושכר טרחהבתי המשפט לענייני משפחה  
     
אגרות ושכר טרחה

בתי המשפט לענייני משפחה
המידע להלן מעודכן לתאריך ‏1/1/2016

תוספת ראשונה
 

תוספת שניה
 
‏1.עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי 2016 לעומת
המדד שפורסם בחודש נובמבר 2015, יהיה נוסח התוספות
הראשונה והשנייה לתקנות, החל ביום כ"ה בסיון
התשע"ו (‏1 ביולי ‏2016) כדלקמן:
שינוי
האגרות

.
תוספת ראשונה
(תקנות ‏2(א) ו- (‏4))
בשקלים חדשים‏1% מהסכום הנתבע
כערכו ולא פחות
מ - 472
תביעה לסכום כסף קצוב .1
2,823 כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום
כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון
משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין
הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות,
יהיה מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש
אשר יהיה
.2

בוטל
.3
947

התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה
.4
973

בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה
‏4א.
973

בקשה למינוי מנהל עזבון
‏4ב.
232

תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות
הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד
שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן
העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק
חוץ בעניינים אלה
.5
472
כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם
כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או
ערעור בבית המשפט לעניני משפחה
.6
232

בקשה בכתב
.7
501

עשיית צוואה בפני שופט
.8
501

הוכחת צוואה לפי סעיף ‏68(ב) לחוק הירושה
.9
בוטל

עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט,
כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין,
לתקופה קצובה של שבועיים רצופים.
.10
‏5.10 לכל עמוד
העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית
המשפט
.11
501

ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל
או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה
.12

.
תוספת שניה
(תקנות ‏2(א) ו - ‏4(א))
בשקלים חדשים


71
אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות
בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי
פרט ‏8 לתוספת הראשונה


מנהל בתי המשפט