בית הדין האזורי לעבודה

ימולא ב-4 העתקים

ב ___________________________

תיק מס'  

כתב הגנה בתביעה לתשלום פיצויי פיטורים

 

- נגד -

 
     
אני הח"מ מבקש/ת את כב' בית הדין לדחות את תביעת התובע לתשלום פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים או הפרשי הצמדה וריבית, ומוסר פרטים אלה:
פרטי התובע/ת:  
שם משפחה  

שם פרטי

  מספר זהות                      
מען  

מיקוד

 

טל'

 

פקס'

 
פרטי הנתבע/ים:  
1. שם המעביד/המפעל  
  מען  

מיקוד

 

טל'

 

פקס'

 
2. שם המעביד/המפעל  
  מען  

מיקוד

 

טל'

 

פקס'

 

פרטי ההגנה

הנתבע מכחיש את האמור בסעיפים מספר     שבכתב התביעה מהטעמים המנויים להלן:
1. תגובת הנתבע לגבי זכאותו של התובע לתשלום פיצויי הפיטורים:
   
   
2. טענות הנתבע לשלילת פיצויי הפיטורים בנסיבות הנדונות:
   
   
3. נימוקי הנתבע לעניין תקופת העבודה ורציפותה:
   
   
4. טענות הנתבע לעניין רכיבי השכר שיש לקחת בחשבון לצורך חישוב פיצויי הפיטורים:
   
   
5. טענות הנתבע לגבי חישוב פיצויי הפיטורים הנתבעים"
   
   
6. טענות הנתבע לגבי תקופת הפיגור בתשלום פיצויי הפיטורים הנתבעים:
   
   
7. טענות הנתבע לגבי הסיבות להלנת פיצויי הפיטורים ונימוקים להפחתה או ביטול פיצויי ההלנה:
   
   
8. נימוקי הגנה אחרים ונוספים:
   
   
     
תאריך חתימת הנתבע/ים