ה.פ  
    מס' תיק הוצל"פ  
     
     

המבקש/ים:

   
     
     
     
 

נגד

 

המשיב/ים:

   
     
     
     

 

בקשה למתן פסק דין הצהרתי

 
 
דע כי ביום  

בשעה

  או בסמוך לאחריה, יתבקש כב' ביהמ"ש ע"י המבקש
להצהיר כי המבקש/ים הוא הבעלים היחידים של המטלטלין המפורטים להלן: המצויים בדירת/תם של המבקש/ים
ברחוב   .

 

(במידה והמטלטלין הוצאו מבית המבקש) אשר עוקלו והוצאו מבית המבקש במסגרת תיק  
ואוחסנו ב   .
1. ואלה נימוקי הבקשה:
   
   
   
   
   
  הכל כמופרט בתצהיר המצ"ב.
2. מצורף בזה תצהיר התומך בבקשה ומאמת אותה ובו פירוט העובדות והנימוקים חתום ומאושר.
3. מצ"ב רשימת המטלטלין.
4. מצ"ב מסמכים / קבלות בעניין המטלטלין המפורטים בבקשה.

 

     
תאריך   חתימה