בית משפט השלום   תיק בש"א  
ב__________________________    
     

המבקש/ים:

   
     
     
     
 

נגד

 

המשיב/ים:

   
     
     
     

 

בקשה בכתב לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

(עיקול הוצאה ו/או מכירת מטלטלין)

 
כב' בית המשפט מתבקש לעכב הליכי הוצאה לפועל בתי הוצל"פ
 
בכל הנוגע לעיקול מטלטלין בדירת המבקש ברחוב  
בכל הנוגע לעיקול מטלטלין בדירת המבקש ברחוב  
לרבות הליכי הוצאת ו/או מכירת מטלטלין שכבר עוקלו.
1. ואלה נימוקי הבקשה:
   
   
   
   
   
  הכל כמופרט בתצהיר המצ"ב.
2. מצורף בזה תצהיר התומך בבקשה ומאמת אותה ובו פירוט העובדות והנימוקים חתום ומאושר.

 

     
תאריך   חתימה