דף הבית   הנהלת בתי המשפט הנחיות מנהל בתי המשפט
     
    הנחיות מנהל בתי המשפט
 

הנחיות לבתי המשפט ולציבור

סוגי עניינים שישמעו ופעילות מזכירות בתי המשפט בימי שישי, ערבי חג, ימי זיכרון ופגרות 20/07/2017
אמות מידה למינוי שופט בכיר 13/07/2017
נוהל מינוי שופט עמית 12/03/2017
נוהל צילום והקלטה בבתי המשפט 13/02/2017
נוהל מינוי נשיא 11/12/2016
נוהל נסיעות שופטים לחו"ל במסגרת תפקידם או במסגרת שבתון 11/12/2016
נוהל איתור וקליטת רשמים 29/08/2016
עבודת המזכירות בימי ו', בערבי חג ובמועדים מיוחדים נוספים 07/08/2016
אישור חופשה לצורך השתלמות (שבתון) 25/02/2016
הגשת בקשות לעיסוק נוסף - שופטים 22/02/2016
נוהל ערבויות 01/01/2016
הודעת מנהל בתי המשפט בדבר הגשת מוצג וידאו כראיה לפי תקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974 05/08/2014
הודעת מנהל בתי המשפט בדבר הגשת מוצג וידאו כראיה לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ "ד-1984 05/08/2014
הודעה על השבתת בתי המשפט 05/01/2014
מיונים לתפקיד עוזר משפטי – התאמות דרכי היבחנות 21/08/2013
גיוס ומיון עוזרים משפטיים 23/10/2013
כתב מינוי ועדה משרדית להחזר הפרשי שכר והוצאות 13/08/2013
נוהל החזר הוצאות לינה לשופטים 12/08/2012
  הוראת החשב הכללי 13.4.3
   
נוהל הטיפול בבקשה למינוי שופט 01/07/2012
נוהל השתתפות בעלות הכשרה ניהולית לשופטים 13/05/2012
נוהל מימון מסיבות פרישה של שופטים ורשמים 14/03/2012
החזר פקדונות וקנסות 25/06/2011
בקרה והפקדת שיקים במערכת בתי המשפט 01/05/2011
אמצעי תשלום במערכת בתי המשפט 01/05/2011
הרחקת עסקנים העוסקים במתן שירות משפטי או מעין משפטי שלא כדין לבאי היכל המשפט 01/05/2011
תליית תמונות נשיאים בבתי המשפט 13/09/2010
כתב מינוי - ועדה משרדית מייעצת לפרסום קורות חיים של שופטים בדימוס 28/04/2010
נוהל מינוי סגן נשיא 01/06/2012
הסדרת פעילות הנהלת בתי המשפט במקרה של פטירת שופט או שופט בדימוס 01/06/2009
העסקת קרובי משפחה 01/03/2009
נוהל מכרזים פנימיים ובינמשרדים 03/12/2007
סיום תיקי שופטים שהתמנו לערכאה אחרת 01/05/2005

הנחיות כלליות

כתב מינוי - ועדה לבחינת דיוני מעצרים בערבי שבת וחג ובימי שבתון בתי המשפט 10/03/2013
כתב מינוי - ועדה ליישום המלצות דו"ח ועדת שטרסברג-כהן בעניין מינוי בעלי תפקידים בשכר על ידי בתי המשפט בתי המשפט 10/09/2012
כתב מינוי - ועדת היגוי לשיפור וקידום מערכת בתי המשפט 05/09/2012
כתב מינוי - ועדת מכרזים משרדית 05/03/2013
כתב מינוי - ועדת תיקון ליקויים 10/06/2012
כתב מינוי - הממונה על מתן הרשאות גישה לגורמים חיצוניים ופנימיים למערכת נט המשפט 25/03/2012
כתב מינוי - ועדה למחיקת חובות במערכת בתי המשפט 15/02/2012
כתב מינוי - צוות נט המשפט בהיבט הניהולי 22/01/2012
כתב מינוי - צוות מעקב ותכנון בנושאי ארנונה 08/01/2012
כתב מינוי - רכזת נגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 25/12/2011
כתב מינוי - ועדה לבחינת תפעול המזנונים בבתי המשפט 20/11/2011
כתב מינוי - ועדה למסירת מידע או ידיעות מאת גופים ציבוריים 10/04/2011
כרטיסי ביקור לשופטים 01/02/2011
כתב מינוי - הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור 11/01/2011
כתב מינוי - נסיעות לחו"ל בתפקיד של עובדי המשרד 09/01/2011
כתב מינוי - ועדת ענ"א 22/12/2010
כתב מינוי - ועדת ענ"א 05/03/2013
כתב מינוי - צוות בדיקה להתאמת תוכנת נט המשפט לדיוני תעבורה 12/12/2010
כתב מינוי -ועדה משרדית לטיפול במתנות וממונה לחדר המתנות 01/03/2010
כתב מינוי - ועדת היגוי לעניני מחשוב 03/01/2010
כתב מינוי - להפקת דו"ח תקופתי לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ"ח-1998 03/01/2010
מינוי כשירים לפתיחת תיבת מכרזים 03/01/2010
כתב מינוי - לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 10/09/2009
כתב מינוי - ועדת הספריות 02/09/2009
כתב מינוי - ועדת הספריות 23/03/2009
כתב מנוי - צוות ניהול משבר למקרה של התפרצות שפעת עולמית 01/09/2009
כתב מינוי – מורשה לפרסום הודעות הנהלת בתי המשפט באתר האינטרנט הממשלתי בעניין תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 15/06/2009
כתב מינוי - ועדה משרדית להגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות 06/04/2009
כתב מינוי - ועדת משנה לועדת ענ"א לענייני שינויים ושיפורים בנט-המשפט 01/04/2009
מינוי ועדה לאיתור עודפי טובין ובלאי במשרד 01/04/2009
ועדת מעקב אחר תיקון ליקויים 01/04/2009
מינוי ועדת חניות משרדית 01/04/2009
כתב מינוי ועדה משרדית להחזר הפרשי שכר והוצאות 01/04/2009
כתב מינוי - ועדה ללימודי תואר 01/04/2009
מינוי צוות לתיקון ליקויים בהב"ה לפי חוק מבקר המדינה התשי"ח 15/09/2008