מערכת בתי הדין לעבודהדפי מידעהגשת תביעה  

   
הגשת תביעה בבית הדין לעבודה

 היכן לתבוע

את מי אפשר לתבוע

כתב התביעה

הגשת התביעה למזכירות

אגרות

אופן תשלום אגרה

דגשים

חריג

אגרות נוספות

   

    בית הדין לעבודה הוקם במגמה לרכז תחת סמכותה של ערכאה אחת את  סכסוכי העבודה על סוגיהם, בין במשפט העבודה הפרטי ובין במשפט העבודה הקיבוצי, וכן את התביעות מתחום הביטחון הסוציאלי.

 

היכן לתבוע
את התביעה עליך להגיש במזכירות בית הדין האזורי לעבודה אשר לו הסמכות לדון בעניין לפי הפירוט שלהלן:

תביעה שבין עובד למעסיק:
תידון בפני בית הדין האזורי לעבודה שבאזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד או שבאזור שיפוטו בוצעה העבודה, או אמורה היתה להתבצע.

תביעות אחרות שאינן בין עובד למעסיק:
תביעות אלה יידונו, בדרך כלל, בבית הדין האזורי הקרוב למקום מגורי התובע..


 

  את מי אפשר לתבוע
  יש להקפיד שהנתבע יהא אישיות משפטית המוכרת בחוק, דהיינו, אדם פרטי או תאגיד. יש להבהיר בכתב התביעה מי היא האישיות המשפטית לרבות ציון "בע"מ", כאשר הדבר מהווה חלק משמה של האישיות המשפטית. אין לתבוע שם מסחרי סתמי שאינו חברה, כגון "מעדניית פלוני", אלא יש לתבוע שמית את בעל העסק. כמו כן מותר לתבוע כמה נתבעים יחד באותו עניין.
  כתב התביעה
    יש להבדיל בין סוגי התביעות המוגשות לבית הדין לעבודה:
‏1. תביעות הנוגעות ליחסי עובד-מעסיק
  תביעה לתשלום שכר עבודה (וזכויות נלוות נוספות):  
יש להגישה באמצעות טופס "תביעה לתשלום שכר עבודה "(א-4-1). באמצעות טופס זה תוגש כל תביעה כספית כלפי המעסיק, למעט תביעות לתשלום פיצויי פיטורים ותביעות לתשלום קיצבה, שלגביהן מצויים טפסים מיוחדים.
יש להקפיד ולמלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס. ביישוב בו מתגוררים אנשים רבים בעלי שמות דומים, רצוי לציין שם מלא (לרבות שם האב), וכן מספר זהות, למניעת טעויות בזיהוי ומסירה לאדם הלא נכון.
חשוב לרשום בטופס את המען המדויק בו בוצעה העבודה. אם אין די מקום בטופס לרישום כל שמבקש התובע לרשום, ניתן להוסיף דף נלווה.
רצוי לצרף לכתב התביעה עותקים ממסמכים רלוונטיים, כגון:
הסכם עבודה אם קיים, תלושי שכר, רשימה של הימים או שעות עבודה שבגינם מוגשת תביעה, או כל מסמך מהותי אחר שקשור לזכויות הנתבעות.

  תביעה לתשלום פיצויי פיטורים:
יש להגישה באמצעות טופס "תביעה לתשלום פיצויי פיטורים " (א-3-1). ההנחיות שניתנו לעניין תביעה לשכר עבודה תקפות גם למילוי טופס זה. חשוב לפרט בטופס את מועד תחילת העבודה וסיומה, הסיבה להפסקת העבודה ואת השכר האחרון. אם לעובד התובע נמסר מכתב פיטורים - יש לצרפו לתביעה.

  תביעה לתשלום קיצבה:
יש להגישה באמצעות טופס שאותו ניתן לקבל במזכירות בית הדין.
ההנחיות שפורטו לעיל יפות גם לעניין זה ויש להקפיד עליהן במלואן.‏2. תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי
תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי יש להגיש באמצעות טופס "תביעה / ערעורנגד המוסד לביטוח לאומי" (א-2-1) ולצרף את מכתב המוסד לביטוח לאומי אותו קיבל המבוטח.

התביעות אותן ניתן להגיש נגד המוסד לביטוח לאומי:
הכרה באירוע כתאונת עבודה, גימלת סיעוד, תשלומי קיצבאות, מענקים, וכדומה:
יש להקפיד ולהגיש את התביעה בתוך המועד שנקבע בהודעת המוסד לביטוח לאומי, אחרת עשויה להיטען טענת התיישנות.
יש אפשרות להגיש בקשה להארכת מועד להגשת הערעור.
ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי או משרד הבריאות (לעניין ניידות).
ערעור יש להגיש בתוך ‏30 יום מיום שקיבל המערער את הודעת המוסד לביטוח לאומי, בה נמסרה לו ההחלטה עליה הוא מערער. בכתב הערעור יפורטו נימוקי הערעור. ניתן לערער על החלטת הוועדה בשאלה משפטית בלבד.
תביעה לדמי אבטלה:
כל ההנחיות שניתנו האשר לתביעות נגד המוסד לביטוח לאומי שהוזכרו לעיל, נכונות גם לתביעה זו.
  תביעה לגימלת הבטחת הכנסה:
כל ההנחיות שניתנו באשר לתביעות נגד המוסד לביטוח לאומי שהוזכרו לעיל, נכונות גם לתביעה זו.

 
.
  הגשת התביעה למזכירות
  כתב התביעה יוגש למזכירות ב- ‏2 עותקים. אם יש יותר מנתבע אחד, יוגש עותק נוסף עבור כל נתבע.
לכל אחד מהעותקים יצורפו אותם המסמכים שצורפו לתביעה.
העותק החמישי יוחזר לתובע חתום בחותמת "נתקבל". יש לשמור על עותק זה, שכן זוהי האסמכתא לעצם הגשת התביעה ולמועד הגשתה.

.

.

אגרות
על התובע לשלם אגרה עם הגשת התביעה, בשיעור של ‏1% משווי התביעה, ולא פחות מסכום המשתנה מעת לעת.
 
א.
בהליך של דיון מהיר - על התובע לשלם מחצית מסכום האגרה הנ"ל.
ב.
התביעות שלהלן פטורות מתשלום אגרה:
ג.
תביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי וערעורים על החלטות ועדות רפואיות שהמוסד לביטוח לאומי הינו המשיב.

תביעות לשכר עבודה לחוק הגנת השכר.

בית הדין לעבודה מוסמך לדחות תשלום אגרה אם התובע הוא מעוט יכולת.
ד.
לעניין זה על התובע להגיש בקשה מתאימה ולצרף אליה אישור מהלשכה לשירותי רווחה במקום מגוריו, לפיה התובע נטול יכולת לשלם את האגרה.

ללא האישור האמור לא יידחה תשלום האגרה.


 

אופן תשלום האגרה
 
עורך דין רשאי לשלם בשיק משרדי.
 
אדם פרטי רשאי לשלם במזומן בלבד (על ידי הודעת זיכוי בבנק או בבנק הדואר).
 
עורך דין או אדם פרטי רשאים לשלם באמצעות כרטיס אשראי עד לסכום של 10,000 ש"ח או באמצעות בולי הכנסה עד לסך של 239 ש"ח.
 

 

דגשים
 
על התביעה להיות מנומקת ומכומתת בסכום התביעה לצורך קביעת האגרה, תשלומה וגבייתה.
על כתב התביעה לכלול את פרטי התובע המלאים ואת פרטי הנתבע המלאים.
 
בכתב התביעה חובה לציין את מיקום ביצוע העבודה לצורך קביעת סמכות מקומית.
 

 

חריג
 
קבלן משנה יפנה את תביעתו לבית משפט השלום מאחר שאין בינו לבין מעסיקו יחסי עובד - מעסיק.
 

 

אגרות נוספות
 
ישנם הליכים בהם נגבית אגרה נוספת (הפרשי אגרה) לאחר פתיחת התיק כתוצאה:
 
מתיקון כתב התביעה
 
א.
מהעברת דיון - מדיון מהיר לדיון רגיל
 
ב.
מכתב תביעה שכנגד (1%)
 
ג.
מהודעה לצד שלישי (1%)
 
ד.