מערכת בתי הדין לעבודהדפי מידעהגשת תביעה  

   
הגשת תביעה בבית הדין לעבודה

 היכן לתבוע

את מי אפשר לתבוע

כתב התביעה

הגשת התביעה למזכירות

אגרות

אופן תשלום אגרה

דגשים

חריג

אגרות נוספות

   

    בית הדין לעבודה הוקם במגמה לרכז תחת סמכותה של ערכאה אחת את  סכסוכי העבודה על סוגיהם, בין במשפט העבודה הפרטי ובין במשפט העבודה הקיבוצי, וכן את התביעות מתחום הביטחון הסוציאלי.

 

היכן לתבוע
את התביעה עליך להגיש במזכירות בית הדין האזורי לעבודה אשר לו הסמכות לדון בעניין לפי הפירוט שלהלן:

תביעה שבין עובד למעסיק:
תידון בפני בית הדין האזורי לעבודה שבאזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד או שבאזור שיפוטו בוצעה העבודה, או אמורה היתה להתבצע.

תביעות אחרות שאינן בין עובד למעסיק:
תביעות אלה יידונו, בדרך כלל, בבית הדין האזורי הקרוב למקום מגורי התובע..


 

  את מי אפשר לתבוע
  יש להקפיד שהנתבע יהא אישיות משפטית המוכרת בחוק, דהיינו, אדם פרטי או תאגיד. יש להבהיר בכתב התביעה מי היא האישיות המשפטית לרבות ציון "בע"מ", כאשר הדבר מהווה חלק משמה של האישיות המשפטית. אין לתבוע שם מסחרי סתמי שאינו חברה, כגון "מעדניית פלוני", אלא יש לתבוע שמית את בעל העסק. כמו כן מותר לתבוע כמה נתבעים יחד באותו עניין.
  כתב התביעה
    יש להבדיל בין סוגי התביעות המוגשות לבית הדין לעבודה:
‏1. תביעות הנוגעות ליחסי עובד-מעסיק
  תביעה לתשלום שכר עבודה (וזכויות נלוות נוספות):  
יש להגישה באמצעות טופס "תביעה לתשלום שכר עבודה "(א-4-1). באמצעות טופס זה תוגש כל תביעה כספית כלפי המעסיק, למעט תביעות לתשלום פיצויי פיטורים ותביעות לתשלום קיצבה, שלגביהן מצויים טפסים מיוחדים.
יש להקפיד ולמלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס. ביישוב בו מתגוררים אנשים רבים בעלי שמות דומים, רצוי לציין שם מלא (לרבות שם האב), וכן מספר זהות, למניעת טעויות בזיהוי ומסירה לאדם הלא נכון.
חשוב לרשום בטופס את המען המדויק בו בוצעה העבודה. אם אין די מקום בטופס לרישום כל שמבקש התובע לרשום, ניתן להוסיף דף נלווה.
רצוי לצרף לכתב התביעה עותקים ממסמכים רלוונטיים, כגון:
הסכם עבודה אם קיים, תלושי שכר, רשימה של הימים או שעות עבודה שבגינם מוגשת תביעה, או כל מסמך מהותי אחר שקשור לזכויות הנתבעות.

  תביעה לתשלום פיצויי פיטורים:
יש להגישה באמצעות טופס "תביעה לתשלום פיצויי פיטורים " (א-3-1). ההנחיות שניתנו לעניין תביעה לשכר עבודה תקפות גם למילוי טופס זה. חשוב לפרט בטופס את מועד תחילת העבודה וסיומה, הסיבה להפסקת העבודה ואת השכר האחרון. אם לעובד התובע נמסר מכתב פיטורים - יש לצרפו לתביעה.


‏2. תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי
תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי -
יש לצרף את מכתב המוסד לביטוח לאומי אותו קיבל המבוטח.
התביעות אותן ניתן להגיש נגד המוסד לביטוח לאומי הינן שונות ומגוונות –
הכרה באירוע כתאונת עבודה, גימלת סיעוד, גימלת אבטלה, הבטחת הכנסה, תשלומי קיצבאות, מענקים וכדומה.
ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי או משרד הבריאות (לענין ניידות) ועוד.
ערעור יש להגיש בהתאם להודעת המוסד לביטוח לאומי שקיבל המערער את הודעת המוסד לביטוח לאומי, בה נמסרה לו ההחלטה עליה הוא מערער.
בכתב הערעור יפורטו נימוקי הערעור. ניתן לערער על החלטת הוועדה בשאלה משפטית בלבד.
יש אפשרות להגיש בקשה להארכת מועד להגשת הערעור".


 
.
  הגשת התביעה למזכירות
  כתב התביעה יוגש למזכירות ב- ‏2 עותקים. אם יש יותר מנתבע אחד, יוגש עותק נוסף עבור כל נתבע.
לכל אחד מהעותקים יצורפו אותם המסמכים שצורפו לתביעה.
העותק השלישי יוחזר לתובע חתום בחותמת "נתקבל". יש לשמור על עותק זה, שכן זוהי האסמכתא לעצם הגשת התביעה ולמועד הגשתה.

.

.

אגרות
על התובע לשלם אגרה עם הגשת התביעה, בשיעור של ‏1% משווי התביעה, ולא פחות מסכום המשתנה מעת לעת.
א.
בהליך של דיון מהיר - על התובע לשלם מחצית מסכום האגרה הנ"ל.
ב.
ככלל הגשת תביעה כרוכה באגרה, ישנן סוגי תביעות שפטורות מתשלום אגרה כגון: תביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי, תביעות לשכר עבודה לחוק הגנת השכר, תביעות נגד שירות התעסוקה, תיקים פליליים וכדומה. פירוט גובה האגרה הנדרש ניתן למצוא בפרק. ג.
בית הדין לעבודה מוסמך לפטור תשלום אגרה אם התובע הוא מעוט יכולת". ד.

 

אופן תשלום האגרה
 
עורך דין רשאי לשלם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון או באמצעות שיק משרדי
 
אדם פרטי רשאי לשלם במזומן בלבד (על ידי הודעת זיכוי בבנק או בבנק הדואר).
 
עורך דין או אדם פרטי רשאים לשלם באמצעות כרטיס אשראי עד לסכום של 15,000 ₪.
 

 

דגשים
 
על התביעה להיות מנומקת ומכומתת בסכום התביעה לצורך קביעת האגרה, תשלומה וגבייתה.
על כתב התביעה לכלול את פרטי התובע המלאים ואת פרטי הנתבע המלאים לרבות ת.ז., כתוב ומספרי טלפון.
 
בכתב התביעה חובה לציין את מיקום ביצוע העבודה לצורך קביעת סמכות מקומית.
 

 

חריג
 
קבלן משנה יפנה את תביעתו לבית משפט השלום מאחר שאין בינו לבין מעסיקו יחסי עובד - מעסיק.