דף הביתמידע שימושיחוברות הסברבנושא בתי משפט לנוערהקדמה  

 

   


דברי הסבר בנושא בתי משפט לנוער - הקדמה


הקדמה

מיהו קטין

חסיון

.

הקדמה

בית משפט לנוער מהווה מערכת שיפוטית מיוחדת הדנה
בעניינים של קטינים. מטרת בית המשפט לנוער היא להגן על
קטינים הנמצאים בסיכון ובמצוקה, להבטיח שלומם והתפתחותם
התקינה ולשקמם, על מנת שיהפכו לאזרחים פעילים, מועילים
ותורמים לחברה.

בשנים האחרונות, הוכרו בארץ הוכרו ובעולם זכויותיו
החוקתיות הנפרדות של הקטין - כאדם בנפרד מזכויות הוריו. על
רקע זה הוכח גם הצורך בהתמחות מיוחדת בנושא שיפוט נוער
כמקצוע נפרד וייחודי.

שיפוט הנוער אינו חלק משיפוט בבית משפט לענייני משפחה.

למרות שבאופן טבעי הנטייה היא לראות "קטין" כחלק
מ"המשפחה" - הרי ההגנה על קטין בסיכון, ובוודאי כשגורם
הסיכון הוא ההורים, חייבת להיעשות בנפרד ועל ידי שופט
שהאינטרס הבלעדי של הקטין עומד בפניו ושיש לו הזמן, הכלים,
המיומנות והניסיון לכך.

שיפוט הנוער נמסר בידי "שופט נוער" שלהם המומחיות
והתנאים לבצע את תפקידם. שופטי הנוער ממונים במיוחד לתפקיד
זה על נשיא בית המשפט העליון בהסכמת שר המשפטים. על פי
הוראת החוק, שופטי הנוער בבית משפט השלום או המחוזי הם
המכוננים את "בית המשפט לנוער".

זוהי מערכת ארצית, בראשה נשיא וסגני נשיא, וכוללת היא
בעיקרה ארבעה-עשר שופטי נוער קבועים שכל עיסוקם בשיפוט נוער.
שופטי הנוער יושבים בדין בבית משפט בכל רחבי הארץ, דבר המקל
על המתדיינים ועל הגורמים המקצועיים המקומיים.

שיפוט הנוער עניינו - הגנה, אבחון, טיפול, שפיטה וענישה של
קטינים מגיל ‏0 ועד גיל ‏18 ויותר, זאת על פי שני חוקי הנוער,
שסמכות הדיון בהם נמסרה לבית המשפט לנוער:

חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך - ‏1960 העוסק בהגנה על
קטינים שנשקפת סכנה לשלומם.
א.
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א - ‏1971 הדן
בקטינים עוברי חוק.
ב.

קיים קשר הדוק בין החוקים הללו, אשר יסודם במצוקת בסיסית
דומה הבאה לידי ביטוי בדרכים שונות. הסמכות לדון קטין או
קטינים אחדים בני אותה משפחה במסגרת שני התחומים, תחת
קורת בית משפט אחד, תוך שילוב אינפורמציה ידועה, מייעלת את
הדיון ומאפשרת לשופט למצוא פתרונות מתאימים מתוך נקודת
הסתכלות רחבה על הקטין כחלק ממשפחתו ובעיותיה.

לבית המשפט לנוער תפקיד כפול:
תפקיד סמכותי - שיפוטי .
.1
תפקיד טיפולי - שיקומי.

אופי תפקיד זה בא לידי ביטוי בהדגשים הבאים:
.2
יצירת אווירה של סמכותיות במעמד הדיון בבית המשפט,
ומתן חשיבות לבעלי התפקידים המעורבים בהליך.
א.
הקטין הוא עיקר הדיון, בין אם הוא הזקוק להגנה ובין
אם הוא הנאשם. על כן יש חשיבות לשיתוף הקטין עצמו
בהליכי בית המשפט ומתן הזדמנות לו להשמיע דברו
בנפרד מהוריו.
ב.
החוק הכיר במעמדם במיוחד של הורי הקטין וקבע את
זכותם, ואף את חובתם, להשתתף בהליכים.
ג.
קיימת חובת סודיות מוחלט על כל ההליכים בבית המשפט
לנוער.
ד.
יש צורך בהתמחות ומיומנות של כל הגורמים המעורבים
בדיון, כולל: פקידי סעד וגורמים מקצועיים אחרים -
בתחום הטיפול, תובע, קציני מבחן ועורכי הדין המייצגים
את הקטין והוריו - בתחום הפלילי.
ה.
הדיונים בבית המשפט לנוער מתקיימים במהירות יחסית
וללא דיחוי.
ו.

השפטים מקדישים את מלוא הזמן הנדרש בכל תיק, ללא
מגבלות וללא שיקולי עומס וסטטיסטיקה. הכל מתוך השיקול
השיפוטי הטיפולי - שיקומי..
מיהו קטין

קטין הוא כל אדם מיום לידתו ועד בגרותו במלאת לו ‏18 שנים.
הוריו הם האפוטרופסים הטבעיים עליו ואחראים לשלמו.

קטין שלא מלאו לו ‏12 שנה ועבר עבירה, אינו אחראי למעשיו
ואין להגיש נגדו כתב אישום. אחר גיל זה אפשר להעמידו לדין
פלילי והוא ממשיך להחשב קטין גם אם בגר, כל עוד לא נסתיים
משפטו.


.
חסיון

הדיונים בבית משפט לנוער מתקיימים בדלתיים סגורות ואסור
לאנשים שאינם קשורים לעניין להיות נוכחים בדיונים, אלא
בהסכמת השופט.

כמו כן, חל איסור פרסום פרטים על קטין, שניתן לזהותו על
פיהם כמי שהובא לבית משפט, או שפקיד סעד פועל בעניינו, או
שביצע עבירה כלשהי, או שהוא ניסה להתאבד או התאבד.

כמו כן חל האיסור במקרים שיש בהם כדי לגלות פרט המקשר
קטין לבדיקה לגילוי נגיפי איידס או לבדיקה, טיפול או אשפוז
פסיכיאטריים.

האיסור חל גם אם הקטין או האחראי עליו הסכימו לפירסום.

הפרסום מותר אך ורק על ידי המשטרה לשם חקירה פשעים,
חקירת מות או חיפוש נעדרים