דף הביתמידע שימושיחוברות הסברבנושא בתי משפט לנוערקטין נזקק  
     

דברי הסבר בנושא בתי משפט לנוער - קטין נזקק

קטין נזקק

התערבות בית משפט

יצוג

המשפט

אמצעים זמניים

בעיות נפשיות

גילוי נגיפי איידס

הפרת החלטה

תקופת ההחלטה

ערעור


.
קטין נזקק

  קטין נזקק הוא קטין שנשקפת סכנה נפשית או גופנית לשלומו, והוא זקוק לטיפול, הגנה או השגחה, במיוחד אם לא נמצא אחראי עליו שהאחראי עליו אינו מסוגל לטפל בו או להשגיח עליו או שהוא מזניח את הטיפול או השגחה.


באותה מידה קטין הוא נזקק אם ביצע עבירה פלילית אך לא הועמד לדין (כגון: היה מתחת לגיל האחריות הפלילת או שהתיק נסגר במשטרה מכל סיבה שהיא), או שהוא נשוטט, פושע יד או עוסק ברוכלות ללא רשיון, נתון להשפעה רעה, חי במקום המשמש דרך מקום עבירה, או שנולד כשהוא סובל מתסמונת גמילה מסמים (היינו: אמו השתמשה בסמים מסוכנים בעת הריונה).

.
התערבות בית משפט

כאשר הקטין הוא נזקק כמפורט ליעל, רשאי עובד סוציאלי להתערב בעניינו, להציע לו ולאחראי עליו לקבל טיפול על מנת להגן על הקטין ולמנוע התדרדרות במצבו או פגיעה בשלומו.

בין אם האחראי על הקטין אינו מסכים לטיפול, או שהוא מסכים לו אך הקטין מתנגד, יכול פקיד סעד לפנות לבית משפט השלום לנוער על מנת להוכיח שהקטין נזקק כאמור, ולבקש לתת צו שיחייב את הקטין לקבל טיפול או את האחראי עליו לתת אותו.

הבקשה לקביעת נזקקותו של קטין מוגשת על ידי פקיד הסעד שפונה לבית משפט השלום לנוער על מנת להוכיח שהקטין נזקק כאמור, ולבקש לתת צו שיחייב את הקטין לקבל טיפול או את האחראי עליו לתת אותו.

הבקשה לקביעת מזקקותו של קטין מוגשת על ידי פקיד הסעד שפונה לבית משפט השלום לנועה. ההורים הם המשיבים. הקטין יכול להיות משעב אם הוא מבין את העניין.


.
יצוג

הכלל שהוא שהקטין מיוצג על ידי הוריו. ההורים יכולים להיות מיוצגים על ידיד עורך דין. אם אין להורים אמצעים, יכולים הם לפנות ללשכה לסיוע משפטי כדי לקבל על ידי עורך דין.

לבית משפט השלום לנוער אין סמכות למנוע עורך דין לקטין או לאחראי עליו, פרט למקרה, שמלאו ‏15 שנים והוא סובל מביות נפשיות, שבו חייב בית משפט למנות לו עורך דין לעניין עריכת אבחון או קבלת טיפול פסיכולוגית במרפאה או באשפוז, לבקשת הקטין עצמו ובניגוד לדעת הוריו.


.
המשפט
ההורים והקטין, אם הוא משיב, חייבים להתייצב בבית המשפט לאחר שזומנו כדין.
אם לא יתייצב הורה או קטין שהוזמו, רשאי בית המשפט לדון בעניין בהעדרם או לצוות על הבאתם באמצעות המשטרה.
בשלב ראשון מברר בית המשפט אם העילות לנזקקות, המפורטות בבקשה, נכונות. אם ההורים אינם מאשרים את קיומן של העילות - שומע בית המשפט עדים לעניין זה, כאשר תחילת נשמעים העדים שהוזמנו על ידי פקיד הסעד.
ההורים והקטין רשאים לחקור את העדים ולהביא עדים מטעמם.
פקיד הסעד יגיש תסקיר אשר בו יפורטו מצבם האישי, המשפחתי והסוציאלי של הקטין והוריו.
לאחר שבית המשפט קבע שהקטין הוא נזקק, יקבל תסקיר נוסף מפקיד הסעד אשר יכיל המלצה מנומקת לדרך טיפול שיש לנקוט כדי להגן על שלום הקטין ולהבטיח את התפתחותו התקינה ושיקומו. בית המשפט חייב לתת להורים ולקטין הזדמנות לטעון טענותיהם ולהשמיע הצעותיהם.
לאחר מכן, בית המשפט יתן כל הוראות הדרושה לטיפול בקטין כולל לימודיו, חינוכו ושיקומו הנפשי. הוא ראשי להורות על העמדה קטין להשגחת פקיד סעד או להעמיד לו ידי שישמש יועץ
לו להוריו.
במקרה הצורך, ובהעדר מוצא אחר, רשאי בית המשפט להוציא את הקטין מרשות הוריו ולמסור אותו לרשות הסעד כדי שזו תמצא לקטין מקום מתאים להחזקתו או להורות על החזקתו במעון פתוח. ואפילו במעון נעול.
במקרה שמופעלת אלימות נגד הקטין על ידי בן משפחה, יכול בית משפט השלום לנוער להרחיק את האדם האלים מהקטין באמצעות מתן צו הגנה..
אמצעים זמניים

במקרים דחופים, כאשר נשקפת סכנה מיידית לשלום הקטין, ישנה סמכות לפקיד סעד לנקוט באמצעי חירום, כגון: מתן טיפול רפואי או אחר שאינו סובל דיחוי אפילו ללא הסכמת האחראי על קטין. כמו כן, רשאי פקיד סעד במקרים מסוג זה להעביר את הקטין מביתו למקום אחר למשך ‏7 ימים. פקיד
הסעד זקוק לאישור בית משפט השלום לנוער לכך, בפרק זמן זה.

כמו כן יכול פקיד סעד לפנות לבית משפט השלום לנוער בבקשה לתת החלטות ביניים על נקיטת אמצעים זמניים, לפני שבית המשפט ישמע את הקטין או את האחראי עליו. תקופת של החלטת ביניים הוא עד ‏30 יום, אלא אם בית המשפט האריך אותה.

הקטין או האחראי עליו יכולים לפנות לבית המשפט השלום לנוער לפני תום התקופה כדי לשנות או לבטל את ההחלטה


.
בעיות נפשיות

בית המשפט השלום לנוער רשאי לצוות על עריכת בדיקת פסיכולוגיות או פסיכיאטריות לקטין, במרפאה או בבית חולים, אם שוכנע שקיימת אפשרות של ממש שהקטין חולה במחלת נפש או סובל מהפרעה נפשית קשה שעלולה לסכן אותו או את זולתו או לגרום נזק נפשי להתפתחותו תקופה הצו לא תעלה על ‏7 ימים.

כמו כן ראשי בית משפט השלום לנוער לצוות על קבלת טיפול במרפאה או בבית חולים תוך אשפוז בתנאים המפורטים בחוק.

הורה יכולה להסכים לאשפז את בנו הקטין, אך אם מלאו לקטין ‏15 שנה, ראשי הקטין להתנגד.

במקרה מסוג זה יכול הקטין לפנות לבית משפט השלום לנוער ולהביע התנגדות לאשפוז. בית משפט, שקיבל ההתנגדות, חייב למנוע לקטין עורך דין.

בנוסף, רשאי קטין לפנות בעמו לבית המשפט השלום לנוער בבקשה לעבור בדיקה נפשית או לקבל טיפול נפשי, אם ההורה שלו מתנגד ובתנאי שהוא מבין את מהות הבדיקה או הטיפול ורוצה בכך..
גילוי נגיפי איידס
קטין ראשי לבקש לבצע בגופו בדיקה לגילוי נגיפי אייד ס ללא ידיעתם או הסכמתם של הוריו.
הדיון בבית משפט השלום לנוער בעניין זה יתקיים ללא הזמנתם של הורי הקטין ויתנהל ללא נוכחותם.
במסגרת סמכותו של בית משפט השלום לנוער להורות על דרכי טיפול, רשאי הוא להורות למסור להורי הקטין תוצאות חיוביות של הבדיקה.

.
הפרת החלטה

מי שאינו ממלא אחר החלטת בית משפט השלום לנוער או מפריע לביצוע ההחלטה , יועמד לדיו, ויהיה צפוי לעונש בכפוף להוראות החוק והתקנות.

.
תקופת ההחלטה

תקופת ההחלטה של בית משפט השלום לנוער היא עד שלוש שנים, והוא רשאי לשנותה או להאריך את תוקפת או לבטל מעת לעת, וזאת על פי בקשה של פקיד סעד או של הקטין והוריו.

כל החלטה מתבטלת מאליה במלאות לקטין ‏18 שנה.
.
ערעור

בתום המשפט רשאי כל צד להגיש תוך ‏45 יום ערעור על החלטת שופט בית משפט לנוער, לערכאה גבוהה יותר.