דף הביתמידע שימושיחוברות הסברבנושא בתי משפט לנוערקטין שביצע עבירה  
     

דברי הסבר בנושא בתי משפט לנוער - קטין שביצע עבירה

אחריות פלילית

מעצר

העמדה לדין

אמצעי ביניים

נוכחות ההורים

יצוג

קצין מבחן ותסקיר

המשפט

אזהרה, דרכי טיפול

החלפת דרכי טיפול

דרכי ענישה

מעון ומעון נעול

שחרור ממעון או ממעון נעול

זכות ערעור.
.

אחריות פלילית
  אחריות פלילית תחול על קטין שביצע עבירה, אם מלאו לו ‏12שנה.

.

מעצר
  הוראות החוק והתקנות החלים על מעצר בגיר יחולו גם על מעצר קטין, בשינויים הבאים:
המשטרה רשאית להחזיק במעצר קטין שטרם מלאו לו ‏14 שנים ל- ‏12 שעות, ולהאריך המעצר לעוד ‏12 שעות. לאחר שמלאו לקטין ‏14 שנים, ראשית המשטרה להחזיק הקטין במעצר ‏24 שעות, ועוד ‏24 שעות לאחר הארכה וזאת, כאשר המעצר דרוש לחקירה וקיימות עילות למעצר.
בתום תקופה המעצר על המשטרה לשחרר את הקטין להביאו בפני שופט.
השופט יכול להורות על שחרור הקטין או להאריך את מעצרו עד ‏10 ימים ועוד ‏10 ימים. בסה"כ עד ‏20 יום.
המשטרה חייבת להודיע מיד עם מעצרו של קטין לאחד מהוריו או לקצין מבחן.
ניתן להגיש ערר על מעצר קטין. הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
וניתן לבקש מבית המשפט אשר הורה על המעצר לבדוק מחדש את הצורך במעצר.
המשטרה חייבת להחזיק קטין בבית מעצר נפרד שיועד לקטינים ולא ביחד עם מבוגרים.

 .

העמדה לדין
  בתום חקירה המשטרה, ניתן להעמיד את הקטין לדין בתנאי שלא עברה יותר משנה מיום ביצוע העבירה. במקרה וחלפה
שנה ויותר, יש לקבל את הסכמת היועץ המשפטי לממשלה
להעמיד הקטין לדין.

  כתב אישור מוגש לבית משפט השלום לנוער גם על פשעים - פרט לפשעים חמורים שעליהם מוגש כתב האישום לבית המשפט המחוזי לנוער. ההחלטה על כך בידי פרקליט המחוזי.

  עבירה רצח ועבירות ביטחוניות - הנן בסמכותו הבלעדית של בית המשפט המחוזי לנוער.

.

אמצעי ביניים

  אחרי הגשת כתב האישום ולפני שמתנהל המשפט - אף אם הקטין מכחיש עבירה המיוחסת לו - יכולה התביעה לבקש מבית משפט לנוער לצוות על מעצר הקטין עד סיום המשפט.

  במקרה כזה חובתו של בית משפט לנוער למנות לקטין סניגור. בשלב זה רשאי בית משפט לנוער גם לצוות כי הקטין יוחזק

  במעון או במעון נעול הסתכלות לתקופה עד ‏90 יום. כמו כן רשאי בית משפט לנוער לצוות להעמיד את הקטין להשגחה שמנית של קצין מבחן עד תום המשפט.
.

נוכחות ההורים

  זכותו של הורה לקבל העתק של ההזמנה לדין ושל כתב האישום שהוגש נגד ילדו ולהיות נוכח בעת הדיון במשפט. בית המשפט לנוער רשאי למנוע נוכחותו של הורה בעת הדיון, מסיבות מיוחדות.

  במקרה בו הורה לא מופיע לדיון, למרות שהוזמן, רשאי בית המשפט לנוער להורות על הבאתו באמצעות המשטרה.
.

יצוג
 
הקטין מיוצג על ידי הורהו אשר רשאי כאמור להגיש בשמו כל
בקשה וכן לחקור עדים ולהשמיע טענות במקום הקטין או
ביחד עמו.
הורי קטין זכאים לנות סניגור מטעמם.
באין לקטין סניגור חייב בית משפט לנוער לעזור לו בחקירה
העדים.
בית המשפט לנוער רשאי למנות לקטין סניגור מטעם
הסניגוריה הציבורית אם הוא סבור שטובת הקטין דורשת
זאת.
.

קצין מבחן ותסקיר

  קצין המבחן מקבל הודעה מהמשטרה על מעצר קטין ועל ההחלטה להעמידו לדין. המבחן רשאי להמליץ שלא להעמיד את הקטין לדין.

  מתפקידו של קצין המבחן לבדוק את מצבו של הקטין ולהגיש לבית המשפט דו"ח (תסקיר) לפני נקיטת אמצעים זמניים, לרבות עד תום ההליכים, וכן להגיש תסקיר לאחר שבית המשפט לנוער קבע שהקטין אשם.

  כמו כן, יכול בית המשפט לנוער להעמיד את הקטין תחת פיקוחו של קצין מבחן על מנת שיטפל בו, יסייע לו וישקם אותו.

  תסקיר קצין המבחן קצין חסוי וסור למסור אותו לבעלי הדין:
אך התובע וסניגורו של הקטין ראשים לעיין בו בבית המשפט.
.

המשפט

בישיבה הראשונה יסביר השופט לקטין את כתב האישום
ויבקשו להגיב על ההאשמות. אם הקטין מכחיש את האישום
המיוחס לו, יידחה הדיון למועד אחר, לשמיעת עדים.
התביעה תזמן את עדיה, וכל עד יספר לבית המשפט את הידוע
לו.
הקטין והורהו רשאים לחקור אותם חקירה שכנגד.
המשטרה רשאית להגיש לבית המשפט את ההודעה שמסר
הקטין לחוקר. הקטין רשאי להתנגד להגשת ההודעות אם
לטענתו נמסרה ההודעה תחת לחץ או השפעה בלתי הוגנת
ושלא מרצונו החופשי, או שהחוקר לא הקריא לו אותה לפני
שחתם. במקרה זה בית המשפט ישמע עדים לעניין זה במסגרת
מה שמוגדר "משפט זוטא".
בתום גביית עדויות התביעה, רשאים הקטין והוריו להעיד,
להביא עדי הגנה מטעמם כדי לחזק את גרסתם או לסתור את
עדי התביעה.
עדי ההגנה יזומנו לדיון באמצעות מזכירות בית המשפט לנוער
כדי להבטיח את הופעתם.
במקרים בהם לא השתכנע בית המשפט כי הקטין אשם, יזוכה
הקטין.
במקרים בהם שוכנע בית המשפט שהקטין ביצע עבירה
המיוחסת לו, או שהקטין מודה בביצועה, יקבע זאת השופט
בהכרת הדין.
בשלב זה בית המשפט אינו מרשיע את הקטין, כדי למנוע
הטלה אוטומטית של חותם עבריינות על הקטין שעלול לפגוע
בעתידו.
בית המשפט רשאי לבחור באחת משלוש הדרכים: פטור בלא
צו, נקיטה דרכי טיפול , ענישה.
בתום גביית עדויות התביעה , רשאים הקטין והוריו
להעיד , להביא עדי הגנה מטעמם כדי לחזק את גרסתם או
לסתור את עדי התביעה.

עדי ההגנה יזומנו לדיון באמצעות מזכירות בית המשפט לנוער
כדי להבטיח את הופעתם.
במקרים בהם לא השתכנע בית המשפט כי הקטין אשם, יזוכה
הקטין.
במקרים בהם שוכנע בית המשפט שהקטין ביצע עבירה
המיוחסת לו, או שהקטין מודה בביצועה, יקבע זאת השופט
בהכרעת הדין.
בשלב זה בית המשפט אינו מרשיע את הקטין, כדי למנוע
הטלה אוטומטית של חותם עבריינות על הקטין שעלול לפגוע
בעתידו.
בית המשפט רשאי לבחור באחת משלול הדרכים: פטור בלא צו
, נקיטת דרכי טיפול ,ענישה.
.

אזהרה, דרכי טיפול

  במקרים חריגים רשאי בית המשפט לנוער לפטור את הקטין שנמצא אשם ללא צו ( מעין שחרור באזהרה").

  כמו כן רשאי בית המשפט לצוות על דרכי טיפול בקטין, במקום עונש, כמפורט להלן:
למסור הקטין לטפולו והשגחתו של אדם ראוי.
להעמיד הקטין תחת פיקוח קצין מבחן לתקופה עד ‏3 שנים.
להחתים את הקטין או הורהו על התחייבות בדבר התנהגותו
בעתיד.
להורותלקטין להתייצב במעון יום.
להורות על החזקת הקטין במעון או במעון נעול.
לחייב הקטין או לחייב את הורהו לשלם קנס, הוצאות משפט
ופיצוי לאדם שניזוק.
לתת כל הוראה אחרת בדבר התנהגות הקטין כולל ביצוע
שירות למען הזולת או למען הציבור. כמו כן רשאי בית המשפט
לנוער לחייב את הקטין או הורהו לשאת בהוצאות הטיפול.
.

החלפת דרכי טיפול

  דרכי הטיפול אינם בבחינת עונש ובית המשפט לנוער מצווה עליהן מבלי להרשיע את הקטין. לפיכך, מוטל על קצין המבחן לעקוב אחר ביצוען , על מנת שניתן להחליף דרך טיפול אחת באחרת באותם המקרים בהם לא בוצעה במלואה.

  רק קצין מבחן או הממונה על המעונות מוסמכים לפנות לבית המשפט לנוער בבקשה להחליף את דרך הטיפול. לקטין ולהורהו אין רשות לבקש זאת.


.

דרכי ענישה

  בית המשפט לנוער רשאי להרשיע הקטין אם שוכנע שאין מקום להטיל עליו דרך טיפול כלשהי.

  דינו של קטין לעניין העונש ,כדין בגיר, בסייגים אלה:
בית המשפט לנוער רשאי , במקום להטיל על הקטין עונש
מאסר, לצוות על החזקתו במעון
נעול. לא יוטל על קטין עונש מוות.
במקרהשישנה בחוק חובה להטיל עונש מאסר עולם, מאסר
חובה או עונש מינימום - חובה או עונש מינימום - חובה זו לא
תחול על הקטין.
בכל מקרה חייב בית המשפט להתחשב בגילו של הקטין בעת
ביצוע העבירה.
לא יוטל עונש מאסר על קטין שלא מלאו לו ‏14 שנים בעת מתן
גזר הדין.
לא יוחזק קטין במאסר ביחד עם בגיר.
.

מעון ומעון נעול
כאמור, בית המשפט לנוער רשאי לצוות על החזקת קטין במעון
או במעון נעול.
הממונה על המעונות קובע היכן יוחזק הקטין, הוא רשאי
להעביר קטין ממעון למעון וכן ממעון נעול למעון פתוח, לפי
הצורך.
הממונהעל המעונות אינו רשאי להעביר קטין ממעון פתוח
למעון נעול אלא לתקופה קצרה של ‏5 1 יום, ובתנאי שקיבל
אישור בית המשפט לנוער להמשך החזקתו שם.
בית המשפט לנוער קובע את תקופת החזקת הקטין במעון
ובתום התקופה רשאי הוא להאריכה עד שנה אחת נוספת
בלבד, ובתנאי שישמע את הקטין והוריו ובתנאי נוסף שהדבר
דרוש לטובת הקטין.

.

שחרור ממעון או ממעון נעול

  הקטין יכול להשתחרר ממעון או ממעון נעול במקרים אלה:
בתום תקופת צו המעון
על פי החלטה של ועדת שחרורים , בראשות שופט נוער,
שרשאית
להתנות את השחרור בתנאים .
בכל מקרה לא יוחזק קטין במעון או במעון נעול לאחר שמלאו
לו ‏20 שנה.

.

זכות ערעור

  קיימת זכות ערעור על גזר דינו של בית המשפט לנוער בתוך ‏45 יום מיום מתן גזר הדין.