דף הביתמידע שימושיחוברות הסברבנושא תעבורה  

   
דברי הסבר לנאשם בנושא תעבורה
הקדמה
ברירת משפט
חזקת מסירה בעבירות קנס
הזמנה לדין - כללי
צורות שונות של כתבי אישום בצרוף הזמנה
סדרי דין מיוחדים לעבירות קלות
סדרי דין רגילים
ערעור

.
הקדמה
  תיקי תעבורה מתייחסים למגוון עבירות החל מעבירות חניה הגוררות תשלום קנס בלבד ועד עבירות חמורות כגון גרימת מוות. סדרי הדין בעבירות קלות שונים מסדרי הדין בעבירות חמורות.
המידע בהסבר זה הינו כללי ואינו בא להחליף יעוץ משפטי.
 

.
ברירת משפט
  בעבירות קלות כמו דו"חות חניה, עבירות מהירות וכו' נמסר לנאשם טופס הודעת תשלום קנס. בהודעה מפורטת העבירה ושיעור הקנס שנקבע.
 
  את הקנס יש לשלם תך ‏90 ימים, אלא אם מקבל ההודעה יודיע בתוך ‏90 ימים שברצונו להישפט על העבירה, או שהגיש למשטרה בקשה לביטול הקנס תוך ‏30 ימים.

למשטרה אין סמכות לבטל או להפחית את הקנס, עם זאת קיימת אפשרות לפנות לראש לשכת התנועה במשטרת ישראל, באזור בו נעברה העבירה, בבקשה להמיר את הדו"ח לאזהרה או לגנוז אותו מכל עילה אחרת. בכל מקרה, על הנאשם להקפיד שלא יפוג המועד לתשלום הקנס.

הבקשה תוגש למשטרה על גבי הספח הנועד לכך, הצמוד לדו"ח ותשלח בדואר רשום. רצוי לשמור צילום של הבקשה ושובר המשלוח בדואר רשום.
 
  במידה ולא שולם הקנס תוך ‏90 ימים ולא נתבקש משפט, יגרור הדבר כפל הקנס. ככול שעובר הזמן (אחת לשישה חודשים) ממשיך הקנס לגדול בשל תוספת פיגורים. וחידוש רישיונו של הנהג יעוכב במשרד הרישוי עד לפירעון הקנס במלואו.

יש לשים לב כי במידה והבקשה להמרת הדו"ח או גניזתו אינה מתקבלת, מועד תשלום הדו"ח אינו נדחה ועדיין יש לשלמו בתוך 90 ימים מרגע קבלתו.

  אם נדחתה על ידי המשטרה הבקשה לביטול הקנס, עדיין אפשר לבקש מהמשטרה להישפט תוך ‏30 יום. בד"כ לאחר תשובות ראש לשכת התנועה, נשלחת הודעת כפל קנס ובה כלולה בקשה להישפט, למי שיהיה מעוניין בכך.
 
  מי שלא שילם את הקנס בתוך 90 יום, יכול לבקש פטור מתשלום כפל קנס ותוספות במקרים הבאים:

אם לא קיבל את הודעת התשלום,
אם היה בחו"ל או במילואים,
או במידה והייתה תקלה שמקורה ברשויות המדינה.

את הבקשה יש להגיש למטה הארצי של המשטרה, מענ"א, ירושלים בכתב ויש לצרף לה תצהיר ומסמכים רלוונטיים, לאימות העובדות.
 
  במידה ושילם אדם את הקנס, נחשב הדבר כאילו הודה באשמה והורשע. אם נקבע לעבירה חיוב בנקודות, יחויב בהן הנאשם. חשוב לשמור על קבלה התשלום למקרה של בירור.
 
  מי שהודיע למשטרה כי ברצונו להישפט על העבירה, יקבל הזמנה למשפט בתוך שנה. אם יורשע בבית המשפט על העבירה לא יפחת הקנס מסכום הקנס המקורי, אלא במקרים מיוחדים.
 


.
חזקת מסירה בעבירות קנס
  בעבירות חניה, הצמדה של ההודעה על תשלום קנס לרכב אינה דורשת ציון שם בעל הרכב אלא די במספר הרכב בלבד. אם לא שולם הקנס במועד ולא הוגשה בקשה להישפט תישלח לבעל הרכב הודעה חדשה לתשלום הקנס.
 
  ההזמנה או ההודעה לתשלום קנס בעבירות קנס נשלחת בדואר רשום. בתום ‏15 יום מיום המשלוח תחשב ההודעה כ"התקבלה", גם כאשר אין חתימה של הנמען על אישור המסירה, אלא אם הוכיח שלא קיבל את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו.
 


.
הזמנה לדין - כללי
  הזמנה לדין היא הזמנה להתייצב למשפט ביום ובשעה שנקבעה לצורך דיון. ההזמנה נשלחת בדואר רשום עם אישור מסירה, הנמען חותם על אישור מסירה, החוזר לתיק.

גם שוטר, פקיד או שליח בית המשפט יכול למסור הזמנות לדין. סירוב לחתום על אישור המסירה אינו פוטר מהתייצבות לדיון, אם השוטר או הפקיד מציינים בטופס שהנמען קיבל את ההזמנה אך סרב לחתום.
 


.
צורות שונות של כתבי אישום בצירוף הזמנה
הזמנות וכתבי אישום בגין עבירות תעבורה יכולים להופיע במספר צורות:

  דו"ח ידני - בדרך כלל נמסר לנהג ביד במקום ביצוע העבירה, או נשלח בדואר רשום בעקבות תלונת שוטר משקיף תנועה או אדם אחר.

הדו"ח מהווה כתב אישום והזמנה לדין. הוא מכיל פירוט נסיבות העבירה, התאריך והשעה בה בוצעה, מהות העבירה, מקום ביצוע העבירה, סמל העבירה והוראת החיקוק וכן את פרטי הנהג, פרטי הרכב, ציון מועד הדיון ובית המשפט, אליו מוזמן הנהג.

סירוב לקבל את הדו"ח או סירוב לחתום על קבלתו אינו מבטל את עצם ההזמנה לדין הכלולה בדו"ח ואינו פוטר מהופעה. החתימה אינה מהווה הודאה באישום אלא אישור קבלת הדו"ח.

בדו"ח שנרשם עקב נהיגה ללא מסמכים (רישיון נהיגה, רישיון רכב, ביטוח חובה וכיו"ב), רשאי הנהג להציג מסמכים תקפים מיום העבירה בכל תחנת משטרה. בבואו יציג הנהג את הדו"ח. לאחר הצגת המסמכים, יצטייד הנהג באישור על הצגתם. סעיף העבירה יומר בסעיף אי נשיאת מסמכים והנהג יחויב בדו"ח ברירת קנס וזימונו למשפט יבוטל.
 
  דו"חות מחשב - דו"חות הנערכים בעקבות צילום רכב שביצע עבירה. בד"כ מדובר בעבירות מהירות ואור אדום. הדו"חות נשלחים בדואר רשום לבעלים הרשום של הרכב והוא אחראי בגין העבירה אלא אם יוכיח כי נהג אחר השתמש ברכב, במכתב ליחידת המשטרה ששלחה את הדו"ח.
הדו"ח הנ"ל מהווה גם כתב אישום וגם הזמנה לדין.
בעל הרכב הטוען כי לא הוא אשר ביצע את העבירה, חייב להמציא לבית המשפט את הודאתו של הנהג שביצע את העבירה, ובכלל זה פרטיו המלאים ותצהיר מטעמו כי הוא זה אשר ביצע את העבירה. התצהיר יערך בפני עורך דין או מזכיר של בית משפט.

במידה ונאשם שהוזמן לדיון לא התייצב, רשאי בית המשפט לדון אותו שלא בפניו (למעט בתאונות קטלניות ובתאונות שכתוצאה מהן נחבל אדם חבלה של ממש).
 
  כתב אישום נפרד בצירוף הזמנה - בעבירות חמורות או עבירות הקשורות לתאונות דרכים בהן נערכה חקירה משטרתית, אין מסתפקים, בד"כ, בטופס דו"ח הכולל הזמנה לדיון, אלא מכינים כתב אישום נפרד המפרט את האישומים והעבירות. כתב האישום, יחד עם ההזמנה לדין נשלח לנאשם. על הנאשם שהוזמן להתייצב למשפטו. המשלוח נעשה בדואר רשום או שהמסירה נעשית ע"י שוטר. אישור המסירה יצורף לתיק בית המשפט.
 
  הזמנה לישיבות נוספות - כאשר הנאשם מופיע לדיון ראשון, והמשפט נדחה למועד אחר בנוכחותו, חייב הנאשם להופיע לכל הדיונים ואין צורך לחזור ולהזמינו בכתב. כלומר: די שהמועד החדש נמצא בפרוטוקול ונמסר לנאשם בעל פה בתום הדיון.

 נאשם רשאי להודיע בכתב לבית המשפט על כפירתו באשמה ולבקש להזמינו למועד שמיעת הוכחות. כמו כן רשאי נאשם להודיע בכתב על הודאה באשמה ולטעון לעונש. מכתבו יצורף לתיק בית המשפט ויובא לדיון בפני שופט.
 
  מסירת הודעה – במידה ונמסרה הודעה לנאשם או לסנגורו על מועד המשך משפטו אך זה לא התייצב, רשאי בית המשפט לדון אותו בהעדרו.
 


.
סדרי דין מיוחדים לעבירות קלות
בעבירות תעבורה שלא גרמו לתאונה שבה נפגע אדם פגיעה של ממש, מותר לדון את הנאשם שלא בפניו. נאשם שהוזמן ולא התייצב למשפט או להמשך המשפט יחשב כמודה בעובדות ובית המשפט יגזור את דינו, אך לא יטיל עונש מאסר או מאסר על תנאי שלא בפניו. מי שאינו מתייצב רשאי לשלוח טענותיו לעונש, בכתב.

בקשה לביטול גזר דין:
נידון שהוזמן כחוק, לא התייצב לדיון והורשע (בהתאם לסעיף ‏240 לחוק סדר הדין הפלילי, נוסח משולב, התשמ"ב - ‏1982) יכול, באם הייתה סיבה מוצדקת להיעדרות, להגיש בקשה לביטול פסק הדין. בית המשפט שנתן את פסק הדין רשאי לבטלו, אם הוגשה הבקשה תוך ‏30 יום, מהיום שהומצא פסק הדין לנאשם.
 


.
סדרי דין רגילים
  המשפט נפתח בהקראת כתב האישום לנאשם. על הנאשם להשיב על כתב האישום. אם הנאשם מודה הוא מורשע ורשאי לטעון טענות לעונש. אם הנאשם אינו מודה, נקבע מועד אחר לשמיעת ההוכחות. לכן אין צורך להביא עדים לישיבה הראשונה כי אין שומעים אותם. יש להביאם רק למועד שנקבע להוכחות.

 
  הזמנת עדים: הנאשם רשאי להזמין את עדיו באמצעות מזכירות בית המשפט. על הנאשם להגיש למזכירות בית המשפט "בקשה להזמנת עדים" ובה לכתוב במפורט את שמות העדים וכתובתם המדויקת. הזמנת העדים כפופה להפקדת הוצאות בגין שכר בטלה והוצאות נסיעה ממקום מגורי העדים וחזרה. את טופס הבקשה ניתן לקבל במזכירות בית המשפט.
 
  בעבירות של נסיעה ללא רישיונות נהיגה, רכב או ביטוח, יש להביא את כל המסמכים, נכון ליום העבירה, כבר לדיון ההקראה הראשון. הדבר עשוי לחסוך דיונים נוספים, כדי שבית המשפט יוכל להיווכח אם המסמכים היו בתוקף או לא ביום ביצוע העבירה, ובמידה ואלו לא היו בתוקף, יבדוק בית המשפט את פרק הזמן שלא היו תקפים. הדבר עשוי להשפיע על תוצאות ההליך.

לדוגמא: אם מתברר שהרשיונות והביטוח היו בתוקף, יתכן שיומר האישום בעבירה קלה יותר של אי החזקת התעודות בלבד.

 
  במועד שנקבע לשמיעת ההוכחות שומעים תחילה את עדי התביעה ואח"כ את עדי ההגנה. מותר לחקור את העדים חקירה נגדית. התביעה מסכמת ראשונה ואח"כ ההגנה. הכרעת הדין ניתנת מיד או במועד מאוחר יותר.

אם הורשע הנאשם, נשמעים טיעונים לעונש וכן מוצג בית המשפט גיליון הרשעות קודמות לאחר שניתנה לנאשם הזדמנות לעיין בו. לאחר הטיעונים לעונש ניתן גזר הדין הקובע את העונש.

  לאחר גזר הדין - אם הוטל קנס יש לשלמו באותו יום כדי למנוע ריבית פיגורים, אלא אם ניתנת ארכה לתשלום. במקרה שכזה יפנה הנאשם למזכירות בית המשפט, ויצטייד בשובר מתאים לפירעון הקנס, בו יצוין מועד התשלום. איחור בתשלום הקנס, ולו רק ביום אחד, גורר אחריו תוספת פיגור בשיעור של ‏50% ובחלוף כל חצי שנה 5% נוספים.

אם הוטלה שלילת רשיון נהיגה, בין אם השלילה הוטלה בהעדר הנאשם ובין אם הוטלה בנוכחותו, אסור לנאשם לנהוג מהרגע בו נודע דבר הפסילה (בהעדר עיכוב פסילה), ומאידך מניין ימי הפסילה יחל מיום הפקדת הרישיון בפועל.

את הרשיון יש להפקיד במזכירות בית המשפט מיד ולקבל אישור הפקדה, אלא אם ניתנה אורכה להפקדה במועד מאוחר יותר.

במקרה שביצוע עונש הפסילה עוכב, יפנה הנאשם למזכירות בית המשפט לקבלת אישור על עיכוב ביצוע עונש הפסילה. האישור יצורף לרשיון הנהיגה עד ליום הפקדתו בבית המשפט.

 
חזקת מסירה – עונש פסילה
   הוזמן הנאשם לדיון בבית משפט והוטל עליו עונש פסילה, גם אם ניתן גזר הדין שלא בנוכחות הנאשם, יראו את הנאשם כמי שקיבל את ההודעה על הפסילה תוך 15 יום מיום משלוח גזר הדין בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנאשם כי לא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

זהו הדין גם באשר להחלטה בה הוטלה על הנאשם פסילה עד תום ההליכים.

בדו"חות או בעבירות שהגיעו לדיון בבית המשפט, ניתן גזר דין והקנס לא שולם בזמן, מועבר הקנס לרשות האכיפה והגבייה, לצורך גבייה.

בקשות לרשות האכיפה והגבייה – המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות:

נאשם הרוצה להגיש בקשה לפרוס או לדחות תשלום הקנס שהועבר לגבייה, או רוצה להגיש בקשה לביטול תוספת פיגורים, יגיש אותה לרשות האכיפה והגבייה – המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות, ת.ד 45177 ירושלים, מיקוד 91451.


...
ערעור
  ניתן להגיש ערעור על פסק הדין לבית משפט מחוזי תוך ‏45 ימים מוים מתן פסק הדין, בצרוף עותק מאושר של פסק הדין. במקרים בהם הוברר לנאשם כי נשפט בהעדרו ולא הודע לו על גזר הדין וחלפו ‏45 ימים מיום גזר הדין, רשאי הוא להגיש בקשה לבית משפט מחוזי להארכת מועד הגשת הערעור. הערעור לגופו יטופל בהתאם לתוצאות הבקשה לרשות הארכת מועד הגשת
הערעור.ור.