דף הביתזכויות יוצרים  
     
כללי

קנין רוחני

אחריות
קישורים

שמירת סודיות

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

.
כללי
אתר אינטרנט זה מנוהל ומתוחזק על ידי הנהלת בתי המשפט (להלן: המשרד). המשרד מציע את המידע בשירות מקוון זה/ באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים.

קניין רוחני
התכנים המופיעים באתר זה, לרבות תצלומים, טקסטים, סרטונים, סימנים וכו', ולמעט חוקים, תקנות, דברי הכנסת והחלטות שיפוטיות של בית משפט או של כל רשות שלטונית המפעילה סמכות שפיטה על פי דין, מוגנים בזכויות קניין רוחני, המצויות בבעלות המשרד או בבעלותם של צדדים שלישיים. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות לבעלי הזכות, לרבות הזכויות המוסריות, ככל שישנן כאלה על-פי הדין. לא ניתן להעתיק תכנים אלה או לעשות בהם כל שימוש, אלא לפי תנאי הרישיון המצורפים בקישור מטה או לפי כל דין (למשל, תכנים שזכויות הקניין הרוחני בהם פקעו לפי הדין; שימוש הוגן ביצירה וכו').
קישור לתנאי הרישיון – לחץ כאן .

אחריות
השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" (As Is). מדינת ישראל לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן לא תישא מדינת ישראל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. לא תישא מדינת ישראל באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. מדינת ישראל לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות יישומי JavaScript, Java, Active-X. לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין הקישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם

שמירת סודיות
מידע אישי שנמסר למשרד באמצעות שירות זה יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.