דף הביתהשופטים והרשות השופטתמערכת בתי המשפטבתי משפט לנוער  
     
בתי משפט לנוער.
   
סמכויות

בקשות על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה)

שיפוט קטינים עוברי חוק (על פי חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול))

ערעור


בית המשפט לנוער
.
  סמכויות:
בית המשפט לנוער, הינו מערכת ארצית שבראשה נשיא וסגני נשיא, והמונה כיום ‏8 שופטי שלום לנוער קבועים שכל עיסוקם בכך, המתמנים לתפקידם זה על ידי נשיא בית המשפט העליון בהסכמת שר המשפטים, ויושבים בדין בכל בתי משפט השלום ברחבי הארץ.

  בית המשפט לנוער עוסק בהגנה, באיבחון, בטיפול, בשיקום, בשפיטה ובענישה של קטינים מלידתם ועד בגרותם,על פי שני חוקי הנוער והם:
חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך ‏1960, שעניינו הגנה וטיפול בקטינים שנשקפת סכנה לשלומם ולהתפתחותם התקינה.
.1
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א ‏1971, הדן בשיפוט קטינים עוברי חוק בגין כל העבירות הפליליות, כולל עבירות מסוג פשע המוגשות על פי החלטת פרקליט המחוז, ולמעט עבירות רצח ועבירות נגד ביטחון המדינה (המוגשות לבית המשפט המחוזי).
.2

  כל הדיונים בבית המשפט לנוער מתקיימים בדלתיים סגורות, וקיים חיסיון מלא על כל הנוגע להם, אלא אם כן התיר בית המשפט את פרסומם.


.
 


 

 בקשות על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה):
בקשות להכרזת קטין כנזקק מוגשות על ידי פקיד סעד לחוק הנוער, כאשר המשיבים הם הורי הקטין והקטין עצמו (אלא אם כן הורה בית המשפט שלא לזמנו).
-
משנוכח בית המשפט כי הקטין נזקק, ולאחר הגשת תסקיר, רשאי הוא לנקוט בדרכי טיפול עבורו, כמפורט בחוק.
-
בית המשפט רשאי ליתן החלטת ביניים להגנה זמנית על קטין הנמצא בסיכון מיידי, וכן לאשר אמצעי חירום שנקט פקיד הסעד.
-
.

 

 שיפוט קטינים עוברי חוק (על פי חוק הנוער (שפיטה, ענישה, ודרכי טיפול)):
כתב אישום כנגד קטין יוגש בבית המשפט לנוער. אין להגיש כתב אישום נגד קטין אם עברה שנה מיום ביצוע העבירה, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.
-
כל הוראות החוק הפלילי, כולל חוקי סדרי הדין הפלילי וחוקי המעצרים חלים על שיפוט קטינים כעל בגירים. זאת, בכפוף להוראות המיוחדות המפורטות בחוק הנוער (שפיטה, ענישה, ודרכי טיפול).
-
בדיון הפלילי בענינו של נאשם קטין ניתן מעמד מיוחד להוריו אשר מוזמנים לדיון וזכאים להשתתף בו לצד הקטין.
-
בית המשפט לנוער רשאי למנות לנאשם קטין סניגור אם הוא סבור שטובתו דורשת זאת. המינוי נעשה באמצעות הסניגוריה הציבורית מתוך רשימת עורכי דין המתמחים בייצוג קטינים.
-
בהכרעת הדין יחליט בית המשפט על זיכויו של הנאשם או יקבע כי הוא "ביצע את העבירה המיוחסת לו".
-
לאחר הכרעת הדין קיימת חובה להגיש תסקיר על ידי קצין מבחן לנוער.
-
בגזר הדין רשאי בית המשפט לפעול באחת מן הדרכים הבאות:
-
להרשיע את הקטין ולגזור את דינו, במספר מגבלות המפורטות בחוק הנוער.
1.  
לנקוט דרכי טיפול כמפורט בחוק.
2.  
לפטור את הקטין בלא צו, אלא באזהרה בלבד.
3.  
.


 
  ערעור:
ערעורים על החלטות או פסקי דין של בית המשפט לנוער מוגשים לבית המשפט המחוזי, ונשמעים לפני שופטים בעלי מינוי כשופטי נוער.