ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור

 

לפניות ושאלות ניתן לפנות למיכאל שפירא

Israel State Committee of Inquiry for the Safety of Publicly used Buildings and Facilities -  summary of the Committee's report

  תוכן עניינים
   
  פתח דבר
מינוי הוועדה, תולדותיה ותוצאות פעילותה עד כה
הקדמה לדוח הסופי הבחירה והבכורה נושאי הטיפול ודרכי הטיפול

מבנה הדוח, עיקרים והמלצות

מסקנות והמלצות
  חלק ראשון: "מוצר הבנייה" מול מוצרים אחרים
פרק 1: התמריצים המביאים לבטיחותם של מוצרים "רגילים"
פרק 2: "רכיבי השוני" במוצר הבנייה
המאפיינים המיוחדים של מוצר הבנייה
השוני סיכום ומסקנות ביניים
  חלק שני: עיקרי "המכונה" הנוהגת בהווה
פרק 3: ההתארגנויות הקיימות בשדה הבנייה
פרק 4: "השחקנים" בשדה הבנייה ותפקידיהם
כללי
היזם
מנהל הפרויקט
האדריכל
מתכנן שלד הבניין
מתכנני מערכות
יועצים
יועץ בטיחות
קבלנים וקבלני-משנה
האחראי לביצוע השלד
מנהל העבודה
המפקח הצמוד
פיקוח עליון
בקרה פנימית
האחראי לביקורת הביצוע
הערות
פרק 5: הרשויות המעורבות בתכנון ובבנייה, תפקידיהן וסמכויותיהן
פתיח
התכנון האזורי
הרשויות המעורבות ברישוי הבנייה
מסירת מידע
סמכות לתת היתר בנייה
תנאים למתן היתר בנייה
המועדים למתן החלטה בבקשה ולמתן היתר הבנייה
ערר
סמכות לדרוש התאמה של בנייה קיימת
פיקוח על ביצוע הבנייה
תיעוד
פיקוח על בנייה ללא היתר
סמכויות אכיפה
פרק 6: תקנים
מבוא ל"עולם התקינה"
הליכי "חקיקת" התקנים
שיקולים זרים
ניסוח התקנים
פרסום התקנים
סוגים שונים של תקנים
  חלק שלישי: ליקויים ופגמים שעלו מביקורת הציבור וממקורות אחרים
פרק 7: הקדמה להצגת הליקויים והפגמים בתחום הבנייה
פרק 8: הסבך בחקיקת הבנייה
פתיח
עדויות
דוגמאות
סיכום
פרק 9: המשתתפים בתכנון המבנה ובביצוע הבנייה - חסרים בכשירויות וסוגיות אחרות
מהנדסים, אדריכלים וממלאי תפקידים אחרים
יועץ בטיחות
אחריות של בעלי התפקידים
סיכום
פרק 10: ליקויים בתיפקוד של מוסדות התכנון ושל רשויות הבנייה
אי-בהירות במידע הנמסר
החידלון בבדיקת הבקשות להיתרי בנייה
היעדר פיקוח על בטיחות המבנה במהלך ביצוע הבנייה
שמירת תיעוד
בנייה ללא היתר
בעיות הנובעות ממבנה הרשויות ומאיושן
סיכום
פרק 11: מבנים ייעודיים ומקומות פתוחים המשמשים את הציבור
מבנים המשמשים עסקים טעוני רישוי
מבני חינוך
מבני בריאות
מקומות המשמשים אירועים המוניים ומבנים זמניים
פרק 12: טיפול במבנים קיימים
הסיכונים במבנים קיימים
אדישות החקיקה והתקינה
בדיקות תקופתיות של מבנים
פרק 13: מחדלים בטיפול בסיכונים מיוחדים
סיכוני קרקע ורעידות אדמה
סיכוני אש
סיכוני מערכת הגז
סיכוני מערכת החשמל
פרק 14: היעדר גורם ממשלתי מרכזי מכוון ומסדיר בתחום הבנייה
פרק 15: מכרזים
פרק 16: "המעגל השוטה"
  חלק רביעי: מהנעשה בעולם
פרק 17: מהנעשה בתחום הבנייה בארצות חוץ
פתיח
צרפת
בלגיה
בריטניה
גרמניה
ארצות הברית
קליפורניה
ניו-ג'רזי
העיר ניו-יורק
יפן
  חלק חמישי: מסקנות והמלצות
פרק 18: מבוא הפיכת ה"מעגל השוטה" ל"מעגל חכם"
פרק 19: חקיקה חדשה לבנייה
פתיח
הפרדת נורמות התכנון האזורי מנורמות הבנייה
ריכוז נורמות הבנייה ועריכתן הסדורה בקובץ אחד קוד הבנייה
קביעת בית יוצר אחד לנורמות הבנייה
מקומם של תקני בנייה והסמכויות לגביהם
אחריות בעלי התפקידים
פרק 20: בעלי התפקידים החיוניים להשגת בטיחות הבנייה דרישות כשירות וחובות
פתיח
היזם
מנהל הפרויקט
האדריכל
מתכנן השלד (קונסטרוקטור)
יועץ קרקע
מתכנן חשמל
יועץ מעליות
יועץ בטיחות

חובות המתכננים בשלב התכנון פירוט התכנון
בקרת תכנון "פנימית" בקרת עמיתים
חובות המתכננים בשלב הביצוע בדיקות התאמת הביצוע לתכנון
הקבלן
המהנדס האחראי לביצוע השלד
מנהל העבודה
המפקח הצמוד
פרק 21: מערכת מקצועית לפיקוח ולאכיפה
פתיח
בקרת תכנון
הקמת מרכזי בדיקה
ההליכים לבקרת תכנון המבנה ומתן היתר בנייה
היתר ב"בנייה זוטא"
בקרת מרכזי הבדיקה על ביצוע הבנייה
ריכוז מטלות מרכזי הבדיקה
רישוי מרכזי הבדיקה
התיעוד ושמירתו
סוגיות בתכנון האזורי
מועדים למתן החלטות בדבר שינוי התכנון האזורי
הזכות לקבלת מידע מלא ואמין על התכנון האזורי
אכיפה מניעתה של בנייה ללא היתר
פרק 22: משרד (מיניסטריון) הבנייה
פרק 23: מבנים ומקומות המשמשים את הציבור
פתיח
מבנים המשמשים עסקים טעוני רישוי
מבני חינוך
מבני בריאות
מקומות המשמשים אירועים המוניים ומבנים זמניים
פרק 24: בקרת מבנים קיימים
פרק 25: טיפול בסיכונים מיוחדים
קרקע ורעידות אדמה - קידום פני הרעה
בטיחות אש
בטיחות גז
בטיחות חשמל
פרק 26: ריכוז כשלי עבר ולימוד לקחיהם
פרק 27: "מכרזים חכמים"
גורמי התקלות
פתרונות אפשריים
פרק 28: ביטוח
פרק 29: תקופת ההכנה
ועדת היגוי
הפרדת נורמות התכנון האזורי מנורמות הבנייה
הכנת "קוד הבנייה הישראלי"
נקודת התפר
הטיפול בבנייה הבלתי חוקית הקיימת
מועד היעד
  כרך נספחים
נספח א פנית מזכיר הממשלה אל נשיא בית המשפט העליון, שבה מצוטטת החלטת הממשלה מיום ז' בסיוון תשס"א (29.5.2001), על הקמת ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968
נספח ב מכתב מזכיר הממשלה אל יו"ר ועדת החקירה, שבה מצוטטת החלטת הממשלה מיום כ"ז באלול תשס"ב (4.9.2002), בעניין המלצות דוח הביניים
נספח ג רשימת העדים
נספח ד המלצות הוועדה למיסוד הליכי בדיקה ואישור של שיטות בנייה חדשות, ספטמבר 2001, והחלטת הממשלה מיום כ"ה בחשון התשס"ב (11.11.2002), המאמצת את ההמלצות הללו

נספח ה

החלטת הממשלה מיום 30.4.97 על הקמת יחידה במשרד הפנים לתאום תקנות ותקנים בתחום הבנייה
נספח ו חוות דעת משפטית שהוכנה על ידי יועץ הוועדה, על סתירות ואי התאמות בדיני התכנון והבניה
נספח ז קטעים מדוחות מבקר המדינה וועדת ההיגוי בנושא רעידות אדמה
נספח ז1 קטעים מדוח מבקר המדינה מס' 44 לשנת 1990, בנושא רעידות אדמה
נספח ז2 קטעים מדוח מבקר המדינה מס' 51ב לשנת 2000, בנושא רעידות אדמה
נספח ז3 קטעים מדוח ועדת ההיגוי להיערכות לטיפול ברעידות אדמה, ספטמבר 2000
נספח ז4 קטעים מדוח ועדת ההיגוי להיערכות לטיפול ברעידות אדמה, פברואר 2002
נספח ח קטעים מדוח הוועדה לבחינה ותכנון מערך הכבאות (ועדת גינוסר), אוגוסט-1998
נספח ט תוכן העניינים של קוד הבנייה שהוכן על-ידי ה - ICC
נספח י תאור סכמטי של ההליך המוצע על-ידי הוועדה לרישוי הבנייה
נספח יא חוות דעת משפטית שהוכנה על ידי יועץ הוועדה בעניין הליכי אישורה של תכנית, שאליה מצורף לוח זמנים לטיפול והכרעה בתכנית