דף הביתמידע שימושיטפסיםענייני משפחהמדריך להגשת תביעה למזונות  
     

מדריך להגשת תביעה למזונות

פתיחת תיק
 
עליך להכין כתב תביעה אותו עליך להגיש למזכירות בית המשפט.
בכתב התביעה הקפד/י על ציון הפרטים הבאים:

שמות, מספרי זהות ותאריכי לידה של התובעים.
הסיבות להגשת התביעה.
  פרוט הצרכים של כל אחד מהתובעים בנפרד והסכום הנדרש בעבורם ( כגון: ביגוד, הנעלה, כלכלה, וכו' ).
כתב התביעה יוגש מודפס ובשלושה עותקים.
לכתב התביעה עליך לצרף את המסמכים הבאים*:

א.

טופס הרצאת פרטים בתיק מזונות.
 

ב.

טופס הרצאת פרטים בתיק עיקרי.
הקפד/י למלא את הטפסים באופן ברור ומפורט.
 

ג.

תצהיר חתום בפני עורך דין/ מזכיר ראשי/ סגן מזכיר ראשי, המאשר נכונות כתב התביעה והרצאת הפרטים, וכל מסמך שיצורף לכתב התביעה**.

ד.

12 תלושי משכורת אחרונים ו/או אישורי הכנסות מכל מקור אחר (כולל מזונות,ביטוח לאומי וכו') לתקופה האמורה.
  כאשר התובע הוא קטין, יש לצרף מסמכים הנוגעים להורה שמגיש את התביעה  בשם הקטין.

ה.

טופס פתיחת הליך.
 

* את הטפסים המנויים בסעיפים (1),(2),(3),(5) לעיל, ניתן לקבל במזכירות בית המשפט.

  ** תצהיר שיחתם על ידי מזכיר ראשי/ סגנו, מחויב בתשלום בסך _________ ש"ח.
תשלום אגרה
 
את סכום האגרה בסך _____________ ש"ח, עליך לשלם במזומן בקופת בית המשפט.(לידיעתך, סכום האגרה משתנה מעת לעת).
 
פטור מאגרה
 
באם אין ביכולתך לשלם את האגרה, באפשרותך לפנות, יחד עם הגשת התביעה, בקשה לפטור מתשלום אגרה בלוית תצהיר (אותם ניתן לקבל גם במזכירות).
בתצהיר ובבקשה עליך לפרט פרטי רכוש והכנסות; אם המבקש סמוך על שולחן הוריו - יפרט גם את רכושם.
במידה והינך עובד/ת, הגש/י שישה תלושי משכורת אחרונים או אישורי הכנסות מכל מקור אחר.
במידה ואינך עובד/ת, צרף/י אישורים מביטוח לאומי על קבלת קצבה או כל אישור רלוונטי המעיד על הכנסתך. האישורים יצורפו הן לבקשה והן לתביעה בנפרד.
   
   
    האמור בדף זה הנו בבחינת הסבר כללי המבוסס על הדין והנוהג כפי שהם קיימים במועד העריכה.
אין האמור בדף יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי או לעיון בנוסחם המלא והמעודכן של החוק והתקנות
הנהלת בתי המשפט לא תהיה אחראית לפעולות שבוצעו על סמך האמור בדף זה מבלי לבדוק תחילה אתהחוק, התקנות, הפסיקה והנהלים הנוגעים לעניין.